9 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰਕ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੂਰਕ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਲੇਰਨੇਨ ਡਿutsਸ਼ (ਡਬਲਯੂਐਲਡੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਇਹ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 11 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ.

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਲੇਰਨੇਨ ਡਿutsਸ਼ (ਡਬਲਯੂਐਲਡੀ) ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ.

ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬ ਭਾਗ 1

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ

ਜਰਮਨ ਖਾਸ ਲੇਖ

ਜਰਮਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਲਾ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਸੈਟਅਪ

ਜਰਮਨ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਸਵਾਲ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬ ਭਾਗ 2:

ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ

ਜਰਮਨ ਦਿਨ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ

ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਜਰਮਨ ਸਰਲ

ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀਨਾਂ

ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਜਰਮਨ ਪੇਸ਼ੇ

ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ

ਜਰਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ

ਜਰਮਨ ਨਾਮ- I (ਅੱਕੂਸੈਟੀਵ)

ਜਰਮਨ ਨਾਮ (ਦਾਤੀਵ)

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮਿਆਦ: ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ

ਜਰਮਨ (ਕ੍ਰਿਆ ਹੈਬਨ)

ਸਾਡਾ ਜਰਮਨ ਘਰ

ਜਰਮਨ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ

ਜਰਮਨ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ

ਜਰਮਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਕ

 

ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬ ਭਾਗ 3:

ਏ 1 ਫੈਮਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਰਮਨ ਅਰੰਭਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮੁ questionsਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ

ਜਰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਜਰਮਨ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝ ਦੀ ਕਸਰਤ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ

ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 

ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਟੇਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿ FORਟਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ