ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਵਾਕ, ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ almancax ਕੋਰਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ almancax almancax ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਓ ਸਬਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵੌਰਸਟੇਲੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਡਾਰਫ ਇਚ ਬੇਕੈਂਟ ਮਚੇਨ? ਦਾਸ ist… ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ...

ਫਰਾਉ XX
ਹਾਰਰ ਐਕਸਐਕਸ ਬੇਅ
ਮੇਨ ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ / ਪਤੀ ਨੂੰ.
ਮੀਨ ਫਰਾਊ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ / ਕਰੀਮ
ਮੇਨ ਸੋਹਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ.
ਮੇਨ ਟੋਕਟਰ ਕੁੜੀ.
ਭਰਾ (ਭਰਾ)
ਮੀਨ ਸ਼੍ਵੀਟਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ.
ਮੇਨ ਮਟਰ / ਮੀਨ ਵਟਰ ਮੰਮੀ / ਡੈਡੀ
ਮੇਨ ਓਪਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ / ਦਾਦਾ ਜੀ
ਮੀਨੀ ਓਮਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ
ਮੇਰੀ (ਈ) ਫ੍ਰੈਂਡ (ਵਿਚ) ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਲਜ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ
Wie geht es Ihnen / dir ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ / ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
Wie geht's ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ / ਕੀ ਹੋ?
ਡਨਕੇ, ਮਿਰ ਗਿਹਟਸ ਗੱਤ. ਅਤੇ ਮੈਂ / ਡਾਇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ / ਕਿਵੇਂ ਹੋ?

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ