ਵਰਬ ਕੋਂਗੂਗੇਸ਼ਨ

1

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਰਬ ਕੰਜੁਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆ; ਉਹ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ.

ਨਿਯਮਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਆਉ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਫਿਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ.
ਆਉ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰੀਏ;

ਵਿਸ਼ਾ: ਆਈਜੀ: ਆਈ
ਸਾਡਾ ਵਰਬ: ਲੈਨਨ: ਸਿੱਖੋ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ:
ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ: ਵਿਸ਼ਾ + ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ich lerne: ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
(ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ)

ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ;
ਵਿਸ਼ਾ: ਡੂ: ਸੀਨ
ਵਰਬ: ਲੈਨਨ: ਸਿੱਖੋ
ਵਾਕ: ਡੂ ਲਰਨਸਟ: ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ

ਵਿਸ਼ਾ: ਵਾਇਰ: ਅਸੀਂ
ਵਰਬ: ਲੈਨਨ: ਸਿੱਖੋ
Sentence: wir lernen: ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ

rennen: ਰਨ
ich ਰੇਨੇ: ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ
wir rennen: ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ
sie rennt: ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ
ihr rennt: ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ

ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਉੱਨਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਵੀ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਆਓ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰੀਏ;

ਅਹਮਤ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਹਿਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ Aysee
ਆਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਮਰਨ ਕੈਟੇਜ਼ ਰੇਨਟ
ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੌੜ

ਸਪਰੇਨ
ich spreche che ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
ਅਲੀ ਸਪਿੱਚਟ ਟੀ ਅਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਦੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਕ ਸਪ੍ਰਚਟ ਰਿਚ ਲੜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਏਇਨ ਕ੍ਰੀਕ ਸਪਿੱਚਟ ਟੀ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਮਰਨ ਕੰਟਰੇਂਡਰ ਕੇਨ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਡੇਰ ਲੇਹਰੇਰ ਸਪ੍ਰਚਟ ਏਰ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਡੈਨ ਲੇਹਰਰ ਸਪਰੇਨ ਸੇਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ
Ein Lehrer ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
  1. ਆਰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.