ਜਰਮਨ ਵਰਜ ਕੰਜੁਗੇਸ਼ਨ

0

ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਜਰਮਨ ਵਰਜ ਕੰਜੁਗੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜੜ, ਅਨੰਤ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਇਸ ਪਾਠ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ, ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ, ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਾਂ. ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਛੂਹਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਡੀਓ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ.

ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਬਗੈਰ ਸਹੀ sentencesੰਗ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਲਗਾਵ ਕੀ ਹਨ?, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਰਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕੋ.

ਜਰਮਨ infinitive ਕ੍ਰਿਆ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਰਕ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਪਿਛੇਤਰ -ਮੇਕਰ ਅਤੇ -ਹੈਂਗ - ਆਊਟ ਨੱਥੀ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਆਓ, ਜਾਓ, ਕਰੋ, ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹਨ. ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਅਨੰਤ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ tੁਕਵੇਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਅਨੰਤ ਪੜ੍ਹੋਮੇਕਰ ਕਿਰਿਆ -ਮੇਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਪਿਛੇਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ "ਪੜ੍ਹੋਕਿਰਿਆ ”ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੂ ਅਸਲ, ਪੜ੍ਹੋਮੇਕਰ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ timeੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਛੋਕੜ ਲਿਆਈਏ:
ਓਕੂ -ਥੱਕੇ ਹੋਏ-um, ਇਥੇ "ਪੜ੍ਹੋ"ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੜ,"ਥੱਕੇ ਹੋਏ"ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ,"um“ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਮੇਰੇ) ਗਹਿਣੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ (ਤੁਸੀਂ) ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ (ਅਸੀਂ) ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ (ਉਹ) ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ.

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਨੌਖੇ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ. ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ. ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ -ਮੇਕਰ ਅਤੇ -ਹੈਂਗ - ਆਊਟ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ infinitive प्रत्यय -en ਅਤੇ -n ਨੱਥੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ' ਪਿਛੇਤਰ 'ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ-ਪਿਛੇਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੰਤ ਕਿਰਿਆen ਜਾਂ -n ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੰਤ ਕਿਰਿਆen ਜਾਂ -n ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਪਲੀਨ ਹੈ.

ਅਨੰਤ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ -en ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਸ਼ਬਦ ਖੇਡਣ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ. ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਆ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਅਨੌਖੇ ਪਿਛੇਤਰ ਅਰਥਾਤ -en ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ lerne ਰੂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਕਿਰਿਆ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ lerne ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿੱਖੋ

ਸਿੱਖੋ

MEK

ਲਰਨੇਨ

LERN

EN

ਪਿਛੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਓ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ.

Lernen, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਲਿਬਰਨ ਵਰਬਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ

ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ

ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਐਕਟ ਦੀ ਖਿੱਚ

ਮਤਲਬ

icheਲੇਰਨ-ਈਮੈ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
dustਲੇਰਨ-ਸੇਂਟਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ
ertਲੇਰਨ-ਟੀਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਮਰਦ)
sietਲੇਰਨ-ਟੀਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ()ਰਤ)
estਲੇਰਨ-ਟੀਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ (ਨਿਰਪੱਖ)
wenਲੇਰਨ-ਐਨਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ
ihrtਲੇਰਨ-ਟੀਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ
sieenਲੇਰਨ-ਐਨਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਗਸਤenਲੇਰਨ-ਐਨਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ. Lerner ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਐਨ ਸ਼ਬਦ ਅਨੰਤ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ. ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ lerne ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਏ.

ਗਰਮਾਨ ਕਾਮਨ ਵਰਲਬਲ ਦੀ ਖਿੱਚ

ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ

ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਐਕਟ ਦੀ ਖਿੱਚ

ਮਤਲਬ

icheਕੋਮ-ਈਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
dustkomm-stਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ
ertcomm-tਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਲੜਕਾ)
sietcomm-tਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ()ਰਤ)
estcomm-tਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਨਿਰਪੱਖ)
wencomm-enਅਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ
ihrtcomm-tਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ
sieencomm-enਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਗਸਤencomm-enਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ

ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ kommen ਅਰਥਾਤ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ.

ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਨਿਯਮਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਵਰਬ ਕੰਜੁਗੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ

ਜਰਮਨ ਵਰਬ ਕੰਜੁਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਤ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਗਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ.

ਜਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਜੀ ਸਬਕ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ.

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ.

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.