ਜਰਮਨ ਦਿਨ, ਜਰਮਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ (ਵੋਕਾਈਟਜ)

18

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਮਨ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਜਰਮਨ ਮੌਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਰੁੱਤਾਂ, 12 ਮਹੀਨੇ, 52 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ​​ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।

ਹੇਠਾਂ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਤੁਰਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜਰਮਨੀ ਦਿਨ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦਿਨ (ਵਕਸੀਨੇਸ)

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੋਵੇਂ ਲਿਖੋ. ਤਦ, ਆਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੇਖੀਏ.

ਜਰਮਨ ਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ

ਜਰਮਨੀ ਦਿਨ
ਸੋਮਵਾਰਸੋਮਵਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰਮੰਗਲਵਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰਬੁੱਧਵਾਰ
ਵੀਰਵਾਰਵੀਰਵਾਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰਐਤਵਾਰ ਨੂੰ

ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਈ ਜਰਮਨ ਵਿਚ sonnabend ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ sonnabend ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. sonnabend ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ. ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪਾਠਕ

ਹੁਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਿਖੀਏ:
ਤੁਰਕੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

 • ਸੋਮਵਾਰ: ਸੋਮਵਾਰ (ਮੋਡ: NT: g)
 • ਮੰਗਲਵਾਰ: ਮੰਗਲਵਾਰ (ਵਿਚ ਦੀ NS: g)
 • ਬੁੱਧਵਾਰ: ਬੁੱਧਵਾਰ (Mitvoh)
 • ਵੀਰਵਾਰ: ਵੀਰਵਾਰ (Donırs ਵਿੱਚ: g)
 • ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ (Frayt: f)
 • ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ (Sämsta: g)
 • ਮਾਰਕੀਟ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ (Zonta: g)

ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ' ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਆਦਿ. ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇਲੈਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਉਦਾਹਰਨ

ਜਰਮਨ ਦਿਨ
ਜਰਮਨ ਦਿਨ

ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਸਜਾਵਾਂ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ “ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੀਏ.

ਵੈਲਚਰ ਟੈਗ ist heute?

ਅਜ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹੀਟ ist Dienstag 

ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ

ਹੀਟ ist ਡੋਨਰਸਟੈਗ

ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ

ਹਿuteਟ ਆਈਟ ਮਿਟਵੌਚ

ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ

ਵੈਲਚਰ ਟੈਗ ist heute?

ਅਜ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹੀਟ ਇਸਟ ਫ੍ਰੀਟੈਗ

ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ

ਹੀਟ ਇਟ ਮੌਨਟੈਗ

ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ

ਹੁਣ "ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ”ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਵੈਲਚਰ ਟੈਗ ਇਸ ਮੌਰਗਨ?

ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ?

ਮੋਰਗੇਨ ਇਸਟ ਸਮਸਟੈਗ

ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ

ਮੋਰਗੇਨ ਇਸਟ ਸੋਨਟੈਗ

ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਹੈ

ਵੈਲਚਰ ਟੈਗ ਇਸ ਮੌਰਗਨ?

ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ?

ਮੋਰਗੇਨ ist ਫ੍ਰੀਟੈਗ

ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ

ਮੋਰਗੇਨ ਆਈਟ ਮੌਨਟੈਗ

ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ

ਮੋਰਗੇਨ ist Mittwoch

ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ "heuteਸ਼ਬਦ "ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ"ਅੱਜ"ਮਤਲਬ,"ਮੌਰਗਨਇਹ ਸ਼ਬਦ ""ਕੱਲਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ". ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜੇ ਮੌਰਗਨ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁ initialਲਾ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ "ਕੱਲਮਤਲਬ "ਪਰ ਮੋਗੇਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ (ਮੋਗੇਨ) ਜਦੋਂ ਅਰੰਭਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ "ਸਵੇਰੇਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ". ਚਲੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਈਏ.

ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ.

 • Eine Woche ਲਾਈਨ 7 Tage: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਹਨ.
 • ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜੰਗ ਮੋਂਟੇਗ: ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ.
 • ਗੈਸਟਰ ਵਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ: ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਿਹਾ.
 • ਹਿਊਟ ਆਈਟ ਮਿਤੌਚ: ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ
 • ਮੋਗੇਨ IST ਡੋਨਰਸਟੈਗ: ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ.
 • Übermorgen ist Freitag: ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਈਏ:

ਹੀਟ ਇਟ ਮੌਨਟੈਗ. : ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਟ ist Dienstag. : ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ.
ਹਿuteਟ ਆਈਟ ਮਿਟਵੌਚ. : ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਟ ist ਡੋਨਰਸਟੈਗ. : ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਟ ਇਸਟ ਫ੍ਰੀਟੈਗ. : ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ.

Almanca Günler Örnek Cümleler
ਜਰਮਨ ਡੇਅ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ: ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ

 • ਹਿਊਟ ਆਈਟ ਮੌਂਟੇਗ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ
 • ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ
 • ਹਿਊਟ ਈਸਟ ਡੋਨਰਸਟੈਗ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ
 • ਗੈਸਟਰਨ ਜੰਗ ਮੋਂਟੇਗ: ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ
 • ਗੇਸਟਨ ਜੰਗ ਮਿਤੌਚ: ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ
 • ਗੈਸਟਰ ਵਾਰ ਜੰਗ: ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ
 • ਮੋਰਗੇਨ IST ਮੋਂਟੇਗ: ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ
 • ਮੋਰਗੇਨ IST ਫਰਿਟਿਗਾਗ: ਕਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
 • ਮੋਰਗੇਨ IST ਸੰਸਤਗ: ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਹੀਟ ਇਟ ਮੌਨਟੈਗ. : ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਟ ist Dienstag. : ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ.
ਹਿuteਟ ਆਈਟ ਮਿਟਵੌਚ. : ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਟ ist ਡੋਨਰਸਟੈਗ. : ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ.
ਹੀਟ ਇਸਟ ਫ੍ਰੀਟੈਗ. : ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ.

ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇ ਟੈਸਟ

ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਰਮਨ ਡੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਹੁਣ ਉਪਲੱਬਧ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
18 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   sonntag

   1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ

  2. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  3. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਸੋਮਵਾਰ

 2. destine ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰੇ 7 ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? Wie geht es Dir? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   danke es geht mir gut ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ

 3. ਆਰਡਰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  danke es geht nur gut

 4. ਸੀਦਾ 2003-2013 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ
  ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ

 5. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਐਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ

 6. ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਧੰਨਵਾਦ

 7. ਜ਼ੁਲੇਹਾ ਐੱਫ.ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਮਿਲੇ ਹਨ

 8. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਨੂੰ 100 ਮਿਲੇ

 9. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਅੱਜ ਹੈ…
  ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

  1. Heute ist mittwoch ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ

 10. ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਂ

 11. ਚਿੜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸਿਰਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ

 12. ਮੁਨੇਵਰ ਕੋਸਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬੱਸ ਕੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਹੀਂ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.