ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

14

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ.

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ परिचय ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ, ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਵੈ-ਜਾਣੂ ਦੇ ਵਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਕੇਸਿਰਲੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕੇਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ.

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ.
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Ich heiße ਮੁਹੱਰਮ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਰਮ
ਮੀਨ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਆਈਚ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ
ਆਈਚ ਬਿਨ Lehrer ਬਨ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕ
ਆਈਚ ਬਿਨ neunundvierzig ਜੈਰੇ alt ਚਾਲੀ-ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਇਚ ਬਿਨ ਏਨ ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਰਕੀ
ਆਈਚ ਬਿਨ Müslimisch ਬਨ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਿਮ
Ich komme ous Istanbul ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ
ਇਚ ਲੀਬੇ ਇਨ ਬਲਿਕੇਸਿਰ ਬਲਿਕੇਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ
ਅੰਦਰ ਵੋਹਨੇ ਬਰਸਾ Bursa ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ
ਆਈਚ ਬਿਨ verheiratet ਵਿਆਹ
ਆਈਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ
ਆਈਚ ਹੈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਮੇਨ ਹੋਬਾਇਜ਼ ਸਿੰਡ lesen ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ' ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ve ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਸੀਜਰ ਬੇ EFE
ਔਰਤ ਨੂੰ Gokce ਇਸਤਰੀ Gokce
Fräulein Gokce ਇਸਤਰੀ Gokce (ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਆਉ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਜੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੀਏ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? : ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?
 • ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? : Wer bist?

ਆਉ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖੀਏ:

 • Wie heißt du? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
 • Wie heißt er? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
 • Wie heißt ihr? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
 • Wie heißen sie? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

Wie heißen sie? : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਏ ਹਾਇਸਿਨ ਜੇੰਸ ਅਤ ਜਾਸਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇੰਸ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ.

ਹਿਊਸ ਡੂ ਯੂਸਫ? : ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਯੂਸੁਫ ਹੈ?

ਜਾ, ਆਈਸੀਏ ਹਾਇਸ ਯੂਸਫ : ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਹੈ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ:

Wer IST das? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

Wer IST das ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਸ IST ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Wer IST das? : ਦਾਸ IST ਜਫਰ (ਇਹ ਜਿੱਤ)
Wer IST das? : ਦਾਸ ਆਈਟ ਸੈਮੇਮਾ (ਇਹ ਸਮੇਮਾ ਹੈ)
Wer IST das? : ਦਾਸ ਐਤ ਹਾਰਰ ਗੋੱਕੂ (ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਗੌਕਸੂ ਹੈ)
Wer IST das? : ਦਾਸ ਫਰੂ ਟੇਕਿਨ (ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਥਾਮਸਨ ਹੈ)
Wer IST das? ਦਾਸ ਐਸਟ ਹੰਸ (ਇਹ ਹੰਸ ਹੈ)


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

Almanca Kendini Tanıtma
ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਤਰੱਕੀ

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਇਕ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਲੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਲਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.

ਉਦਾਹਰਨ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

ਆਈ ਸੀ ਸੀਸੀ ਕਾਸਸ ਅਤ ਬਿਨ 34 ਜੱਥੇ ਥੱਲੇ. ਡੂਗੇਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਮੇਨਨਰ ਗੈਬਰਟ ਲੀਬੀ ich Ich bin verheiratet und hte drei Kinder. XIndX XX XXX Jahre bottom
ਮੇਨ ਹੋਬਿਜ਼ ਸਿੰਡ ਲੇਸਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਰੂਜਵੋਰਟਾਟਲ ਯੂਐਮਐਮ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕਾਂ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ, ਮੀਟਿੰਗ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ.

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
14 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਵਧੀਆ

  1. ਇਰਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਸਵੈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

 2. orhan ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨੈਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 3. ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ich lebe mersin ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ 🙂

 4. ਜ਼ਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ!

 5. ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈੱਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, almax.com ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?

 6. ਹਕਾਨ ਸੀ.ਆਈ.ਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸੰਪੂਰਣ

  1. cemile ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ

  2. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 7. ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

  ਇਚ ਬਿਨ ਮਹਿਮਤ। ਮੋਰੂਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ।

  1. erdal ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਜਰਮਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਾਕਾਂਸ਼
   ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂਸ਼
   ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਾਕਾਂਸ਼
   ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਵਾਕਾਂਸ਼

   ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖੀ, ਇਸਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
   squat, ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣੇ ਸਨੈਚ ਕਰੋ

 8. dilan ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਆਹ ਤਾਂ

 9. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.