ਸਕੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਜਰਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ

ਜਰਮਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਰਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ - ਗੇਮ - ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਜਰਮਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੇਮਜ਼

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟੌਪ ਅੱਪ…

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੇਮ

ਜਰਮਨ ਖੇਡਾਂ। ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ. ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ...

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਸ਼ੋ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨ…

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟੌਪ ਅੱਪ…

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ

ਜਰਮਨ ਫਾਸਟ ਵਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਡ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗੇਮ. ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ...

ਮੋਬਾਈਲ ਜਰਮਨ - ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ…

ਮੋਬਾਈਲ ਜਰਮਨ - ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਜਾਵਾ) ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜੋ ਜਾਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ…