ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 100 ਤਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 1000 ਤੱਕ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ. ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਗਲਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਲਮੈਂਕਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਟੇ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ 2-ਅੰਕ, 3-ਅੰਕ, 4-ਅੰਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ-ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸੌ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ.

ਜਰਮਨ 1 ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਹਲੇਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਹੈ. ਕਾ numbersਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਨਲਜ਼ਾਹਲੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨਲਜ਼ਾਹਲੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਉ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਨੇਲਜ਼ਾਹਲੈਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ.
ਨੰਬਰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ. ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ lyੰਗ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

0-100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਐਮਪੀ 3 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਓ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ 3 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ:

 

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੀਏ.

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ
1 eins 11 ਐੱਲਫ
2 ਦੋ 12 zwölf
3 Drei 13 Dreizehn
4 ਚਾਰ 14 ਚਾਰzehn
5 ਪੰਜ 15 ਪੰਜzehn
6 ਸੇਚ 16 sechezehn
7 sieben 17 siebenzehn
8 ਅਚਟ 18 ਅਚਟzehn
9 neu 19 neuzehn
10 zehn 20 zwanzig

ਜਰਮਨ ਅੰਕੜੇ (ਚਿੱਤਰ)

ਜਰਮਨ ਅੰਕੜੇ

ਜਰਮਨ ਅੰਕੜੇ

ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:

 • 0: ਨਲ (ਨੁਲ)
 • 1: eins (ਔਨਸ)
 • 2: ਜ਼ਵੇਈ (ਆਵਾਜਾਈ)
 • 3: ਡਰੇਈ (ਡਰੇ)
 • 4: vier (fi)
 • 5: ਫੰਕ
 • 6: ਸੇਚਜ਼ (ਜੈਕਸ)
 • 7: ਸੀਬੀਨ (ਜ਼ੀ: ਹਜ਼ਾਰ)
 • 8: ਅਚਟ (ਏਐਚਟੀ)
 • 9: neun (no: yn)
 • 10: zehn (ਸੇਈਨ)
 • 11: ਏਲਫ (ਏਲਫ)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: ਡਰੇਜ਼ਹਿਨ (ਡਰਾਇਜ਼ਿਏਨ)
 • 14: ਵਾਇਰਜਰਨ (ਫਾਈ: ırseiyn)
 • 15: ਫਨਫਜ਼ੇਨ (ਫਿਨਫਸੀਆਈਨ)
 • 16: sechezehn (zeksseiyn)
 • 17: siebenzehn (zibseiyn)
 • 18: ਅਚਜ਼ੇਨ (ਅਹਿਸਟਸੀਨ)
 • 19: ਨਿਊਜ਼ਜਿਨ (ਨੋਯਸੀਸੀਨ)
 • 20: zwanzig (svansig)

ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਰ (6 ਅਤੇ 7 ਨੰਬਰ).
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸੀਬੇਨ => ਸੀਏਬ ਅਤੇ ਸਿਕਸ => ਸਕ)
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਸਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ "ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ" ਅਤੇ "
ਪਰ ਇੱਥੇ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਗ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਚੀਜ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਈਨਜ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 (ਇਕ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਈਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 1 ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ eins ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 21 ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟ, ਉਹ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਓ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਵੇਖੀਏ.

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ (20-40)
21 ein und zwanzig 31 ein und dreißig
22 zwei und zwanzig 32 zwei und dreißig
23 drei und zwanzig 33 drei und dreißig
24 vier und zwanzig 34 vier und dreißig
25 ਫੂਫ ਐਂਡ ਜ਼ਵੇਨਿਗ 35 ਫੂਫ ਐਂਡ ਡਰੇਸੀਗ
26 ਸੇਚਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ 36 ਸੇਚ ਅਤੇ ਡਾ
27 ਸਿਏਬੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ 37 sieben und dreißig
28 acht und zwanzig 38 acht und dreißig
29 neun und zwanzig 39 neun und dreißig
30 Dreissig 40 vierzig

ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਲਿਖੀਏ:

 • 21: ਏਿਨ und zwanzig (ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ) (ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ ਇੱਕ)
 • 22: zwei und zwanzig (svay und svansig) (ਦੋ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ ਦੋ)
 • 23: ਡਰੇਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ (ਡਰੇਅ ਅਤੇ ਸਵੈਨਸੀਗ) (ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ-ਤਿੰਨ)
 • 24: vier und zwanzig (ਫਾਈ: und und zwanzig) (ਚਾਰ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ-ਚਾਰ)
 • 25: ਫ਼ੁਨੇਫ ਐਂਡ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ (ਫੰਫ ਅਤੇ ਸਵੈਨਸੀਗ) (ਪੰਜ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ-ਪੰਜ)
 • 26: ਸੇਚਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ (ਜੈਕਸ ਅਤੇ ਸਵੈਨਸੀਗ) (ਛੇ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ-ਛੇ)
 • 27: ਸਿਏਬੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ (zi: ਬਿਨ und svansig) (ਸੱਤ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ ਸੱਤ)
 • 28: acht und zwanzig (ਅਹਿਤ ਐਡ ਸਵੈਨਸੀਗ) (ਅੱਠ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ ਅੱਠ)
 • 29: ਨਿਊਨ ਅਤ ਸਪੈਨਿਸ਼ (ਨੌਅਨੇਅ ਐਂਡ ਸਵੈਨਸੀਗ) (ਨੌ ਅਤੇ ਵੀਹ = ਵੀਹ ਨੌਂ)
 • 30: ਡਰੇਸਿੱਗ
 • 31: ਈਨੁੰਡਡੇਰੀਜਿੱਗ (ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਡਰੇਸਿਜ)
 • 32: zweiunddreißig (ਆਵਾ ਅਤੇ ਡਰੇਸਿਜ)
 • 33: ਡਰੇਇੰਡਡਰੇਜਿਜ (ਡਾਇਆਏਡਡ੍ਰਾਈਜਿਗ)
 • 34: ਵਾਈਰੰਡਡਰੇਜ਼ੀਜ (ਫਾਈ: ਰੰਦਲਡਡਰਏਸਿਜ)
 • 35: ਫਿਨਫੰਡਡੀਰੇਜਿਫ (ਫਿਨਫੰਡਡ੍ਰਾਈਜਿਗ)
 • 36: ਸੇਚਸੰਦਡੀਰੇਸੀਗ (ਜ਼ੇਕਸਸਡ੍ਰਡਿਏਗ)
 • 37: ਸਿਏਬੇਨੁੰਡਿਏਸੀਗ (zi: binunddraysig)
 • 38: ਅਚਟੰਡਡੇਰੀਜਿਗ (ਏਹਟੰਡਡ੍ਰਾਈਜਿਗ)
 • 39: ਨਿਊਨੰਦਡੇਰੀਜਿਗ (ਨੋਨਨਡ੍ਰਡਿਜ਼ਿਗ)
 • 40: vierzig

ਵੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਲੋਕ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ve"ਮਤਲਬ"ਅਤੇਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ, ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਕ ਦੇ ਅੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ.. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ "ਅੰਡ" ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਸੌ ਤਕ (30-40-50-60-70-80-90 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕ.
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਨ ਅੰਡ ਜ਼ਵਾਨਜਿਗ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ. (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਨਿunਨੁੰਦਜ਼ਵਾਨਜ਼ੀਗ).

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਚਲੋ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਦਸ ਕੇ ਗਿਣੋ.

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੰਬਰ
10 zehn
20 zwanzig
30 Dreissig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtziger
90 neunzig
100 hundert

ਆਓ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਵਿਚਲੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੀਏ:

 • 10: zehn (ਸੇਈਨ)
 • 20: zwanzig (svansig)
 • 30: ਡਰੇਸਿਗ (ਡਰੇਸਿਜ)
 • 40: ਵਾਇਰਜਿਗ (ਫਾਈ: ਐਕਸਗਿਗ)
 • 50: ਫਿਨਫਜ਼ੀਗ (ਫਿਨਫਿਸਿਗ)
 • 60: ਸੇਚਜ਼ੀਗ (zekssig)
 • 70: ਸਿਏਬਜ਼ੀਗ (sibsig)
 • 80: ਅਚਟਗੀ (ਅਹਟਸਗੀਗ)
 • 90: neunzig (noynsig)
 • 100: ਹੈਂਡਰਟ (ਹੈਂਡਰਿਟ)

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ 30,60 ਅਤੇ 70 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛੱਡੋ:

6: seches

16: sechezehn

60: sechezig

7: siebenen

17: siebenzehn

70: siebenzig

 

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਤੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਗਨਕਸ ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

1 ਤੋਂ 100 ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰਣੀ

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤਕ
1 eins 51 ein und fünfzig
2 ਦੋ 52 zwei und fünfzig
3 Drei 53 drei und fünfzig
4 ਚਾਰ 54 vier und fünfzig
5 ਪੰਜ 55 ਫ਼ੁਨਫ ਅਤੇ ਫੂਨੇਫਜ਼ਿ
6 ਸੇਚ 56 ਸੁਕਸ ਅਤੇ ਫੂਨੀਫਜ਼ੀਗ
7 sieben 57 ਸਿਏਬੇਨ ਅਤੇ ਫੂਨੀਫਜ਼ੀਜ
8 ਅਚਟ 58 acht und fünfzig
9 neu 59 neun und fünfzig
10 zehn 60 sechzig
11 ਐੱਲਫ 61 ein und sechzig
12 zwölf 62 zwei und sechzig
13 dreizehn 63 ਡ੍ਰੇਈ ਅੰਡਸੀਚਜ਼ੀਗ
14 vierzehn 64 vier und sechzig
15 fünfzehn 65 ਫ਼ੂਫ ਐਂਡ ਸੇਚਜ਼ੀਗ
16 Sechzehn 66 ਸੈਕਸੀ ਅਤੇ ਸੇਕਸੀਜੀ
17 siebzehn 67 ਸਿਏਬੇਨ ਅਨ ਸੇਚਜ਼ੀਗ
18 achtzehn 68 acht und sechzig
19 neunzehn 69 neun und sechzig
20 zwanzig 70 siebzig
21 ein und zwanzig 71 ein und siebzig
22 zwei und zwanzig 72 zwei und siebzig
23 drei und zwanzig 73 drei und siebzig
24 vier und zwanzig 74 vier und siebzig
25 ਫੂਫ ਐਂਡ ਜ਼ਵੇਨਿਗ 75 ਫ਼ੁਨੇਫ ਐਂਡ ਸਿਏਬਜ਼ੀਗ
26 ਸੇਚਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ 76 ਸੇਚ ਅਤੇ ਸਿਏਬਜ਼ੀਗ
27 ਸਿਏਬੇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਗ 77 ਸਿਏਬੇਨ ਅਤੇ ਸਿਏਬੀਜ਼ੀ
28 acht und zwanzig 78 acht und siebzig
29 neun und zwanzig 79 neun und siebzig
30 Dreissig 80 achtziger
31 ein und dreißig 81 ein und achtzig
32 zwei und dreißig 82 zwei und achtzig
33 drei und dreißig 83 drei und achtzig
34 vier und dreißig 84 vier und achtzig
35 ਫੂਫ ਐਂਡ ਡਰੇਸੀਗ 85 ਫੰਫ ਅਤੇ ਅਚਟਜ਼ੀਗ
36 ਸੇਚ ਅਤੇ ਡਾ 86 ਸੇਚ ਅਤੇ ਅਚਟਜ਼ੀਜ
37 sieben und dreißig 87 ਸਿਏਬੇਨ ਅਤ ਅਚਟਜ਼ੀਗ
38 acht und dreißig 88 ਅਚਟ ਅਤ ਐਚਿਟਜ਼ੀ
39 neun und dreißig 89 neun und achtzig
40 vierzig 90 neunzig
41 ein und vierzig 91 ein und neunzig
42 zwei und vierzig 92 zwei und neunzig
43 drei und vierzig 93 drei und neunzig
44 vier und vierzig 94 vier und neunzig
45 ਫੂਫ ਐਂਡ ਵਾਈਜਰਜ 95 ਫੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਨਜਿਫ
46 ਸੇਚ ਅਤੇ ਵਾਈਜਰਜ 96 sechs und neunzig
47 ਸਿਏਬੇਨ ਅਤੇ ਵਾਈਜਰਜ 97 ਸਿਏਬੇਨ ਆਡ ਨਿਊਜਿਜ
48 acht und vierzig 98 acht und neunzig
49 neun und vierzig 99 neun und neunzig
50 fünfzig 100 hundert

ਸਾਵਧਾਨ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 97 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਏਬੇਨ ਆਡ ਨਿਊਜਿਜ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ siebenundneunzig ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕੇ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ 1000 ਤਕ ਗਿਣਤੀ

ਹੁਣ 100 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.
ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ; ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ.
ਆਓ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ:

100: ਹੈਂਡਰਟ (ਹੈਂਡਰਿਟ)

100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੈਡਰੇਟ ਡੈਸ਼ ਹੈ. ਨੰਬਰ 200-300-400 ਆਦਿ ਹੰਸਟ੍ਰਰ ਐਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ "ਹੈਂੰਡਰਟ" (ਚਿਹਰੇ) ਨੂੰ "ਏਨ ਹੈਂਡਬਰਟ" ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • 200: zwei hundert (svay hundert) (ਦੋ-ਸੌ)
 • 300: ਦ੍ਰੀਈ ਹੈਂਡਰਟ (ਡਰੇ ਹੈਂਡਰਟ) (ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ)
 • 400: ਵਿਅਰ ਹੰਡਰਟ (ਫਾਈ: ਹੰਡਰਟ) (ਚਾਰ ਸੌ)
 • 500: ਫੁੰਫ ਹੰਡਰਟ (ਪੰਜ ਸੌ)
 • 600: ਸੀਚਾਂ ਹੈਂੰਡਰਟ (ਛੇ ਸੌ)
 • 700: ਸਿਏਬੇਨ ਹੰਡਰਟ (zi: bu hundert) (ਸੱਤ - ਸੌ)
 • 800: ਏਚਿਟ ਹੈਂਡਬਰਟ (ਅਹੱਟ ਹੈਂੰਡਰਟ) (ਅੱਠ ਸੌ)
 • 900: ਨਿਊਨ ਹੰਡਰਟ (ਨੋਨ ਹੈਂਡਰਟ) (ਨੌ ਸੌ - ਸੌ)

ਪਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 115 ਜਾਂ 268 ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕ.
ਉਦਾਹਰਨ:

 • 100: ਹੈਂਡਰਟ
 • 101: ਹੈਂਡਰ ਐੱਨਸ
 • 102: ਹੈਂਡਪਰਟ ਜ਼ਵੇਈ
 • 103: ਹੈਂਡਰੇਟ ਡਰੇਈ
 • 104: ਹੈਂਡਟਵਰ
 • 105: ਹੈਂਡਰ ਫਿਊਫ
 • 110: ਹੈਂਡਰਟ ਜਹੇਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਦਸ)
 • 111: ਹੈਂਡਰ ਏਲਫ਼ (ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ)
 • 112: ਹੈਂਡਰਟ ਜ਼ੁੱਲਫ (ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ)
 • 113: ਹੈਂਡਰਟ ਡਰੈਜਹਿਨ (ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ)
 • 114: ਹੰਡੇਰਟ ਵਾਈਜਰਨ (ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ)
 • 120: ਹੈਂਡਟ ਜ਼ਵਾਂਜ਼ੀਗ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਵੀਹ)
 • 121: ਹੰਡੇਰਟ ਏਨ ਅਤੇ ਜ਼ਵਾਂਜ਼ੀਗ (ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹਵੀਂ)
 • 122: ਹੈਂਡਟ ਜ਼ਵੇਈ ਅਤੇ zwanzig (ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਅਤੇ ਦੋ)
 • 150: ਹੈਂਡਟ ਫ਼ੁਫਜ਼ੀਂਗ (ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ)
 • 201: zwei hundert eins (ਦੋ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ)
 • 210: zwei hundert zehn (ਦੋ ਸੌ ਅਤੇ ਦਸ)
 • 225: zwei hundert fünf und zwanzig (ਦੋ ਸੌ ਵੀਹਵੀ)
 • 350: ਡੈਰੀ ਹੰਡਰ ਫੰਫੈਜਿ (ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ)
 • 598: ਫਿਊਫ ਹੰਡਰਟ ਅਚਟ ਐਂਡ ਨਿਉਜਿਜ (ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਉਨੀਵੀਂ)
 • 666: ਸੀਚਸ ਹੈਂੰਡਟ ਸੇਚਜ਼ ਐਂ ਸੀਚਜ਼ੀਗ (ਛੇ ਸੌ ਸੋਲ੍ਹਾਂ)
 • 999: ਨਿਊਨ ਹੰਡਰ ਨਿਊਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜਜਿਫ (ਨੌ ਸੌ ਸੌ ਅਤੇ ਉਨੀ)
 • 1000: ਇਕ ਦਿਨ
 • ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ 3-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਯਾਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ..
 • ਉਦਾ 120 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ein hundt ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ zwanzig ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਈਨ ਹੈਂਡਰਟ ਜ਼ਵਾਂਜ਼ੀਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 120 ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ.
 • ਉਦਾ 145 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ein hundt ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੇਰ fünfundvierzig ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ein hundert fünfundvierzig ਕਹਿ ਰਿਹਾ 145 ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ.
 • ਉਦਾ 250 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ zwei hundt ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੇਰ fünfzig ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ zwei hundt fünfzig ਅਸੀਂ 250 ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ.
 • ਉਦਾ 369 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੀ ਹਿੰਡਰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੇਰ neunundsechzig ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਰੇਈ ਹੰਡਰਟ ਐਨਨੁੰਡਸੇਚਜ਼ੀਗ ਅਸੀਂ 369 ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ.

ਜਰਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ

ਹਜਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ

 • 1000: ਇਕ ਦਿਨ
 • 2000: zwei tausend
 • 3000: ਡੈਰੀ ਟੌਜੇਂਡ
 • 4000: vier tausend
 • 5000: ਫੂਜ਼ ਟਾਊਸੇਂਡ
 • 6000: ਸੇਚਸ ਟਾਸੇਡ
 • 7000: ਸਿਏਬੇਨ ਟਾਊਸੇਂ
 • 8000: ਐਚ ਟੀ ਟਾਊਸੇਂ
 • 9000: ਨਿਊਨ ਟੇਜ਼ੇਂਡ
 • 10000: zehn tausend

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ.

11000 : ਐਲਫ ਟੌਸੈਂਡ
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
24000 : ਵੀਅਰ ਅੰਡ ਜ਼ਵਾਨਜ਼ੀਗ
25000 : fünf und zwanzig tausend
46000 : ਸੈਕੰਡਸ ਅਤੇ ਵੀਅਰਜ਼ੀਗ ਟੌਸੈਂਡ
57000 : sieben und fünfzig tausend
78000 : ਅਚਟ ਅੰਡ ਸੀਬਜ਼ੀਗ ਟੌਸੈਂਡ
99000 : neun und neunzig tausend
100.000 : ein hundt tausend

ਇੱਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ...
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਥੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋ-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

 • 11000: ਐੱਲਫ ਟਾਊਸੇਂ
 • 12000: zwölf tausend
 • 13000: ਡਰੇਜ਼ੀਨ ਟੌਜੇਂਡ
 • 14000: ਵਾਈਜਰਨ ਟੌਜੇਂਡ
 • 15000: ਫਨਫਜ਼ੇਨ ਟਾਸੇਡ
 • 16000: ਸਚੇਜ਼ਹਿਨ ਟਾਸੇਡ
 • 17000: ਸਿਏਬੇਜ਼ੀਨ ਟੌਜੇਂਡ
 • 18000: ਅਚਜ਼ੇਨ ਟਾਸੇਡ
 • 19000: ਨਿਊਨਜੈੱਨ ਟਾਊਸੇਂ
 • 20000: zwanzig tausend

ਹੁਣ ਆਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ:

 • 21000: ਏਨ und zwanzig tausend (ਵੀਹਹ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 22000: zwei und zwanzig tausend (ਵੀਹ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 23000: ਡ੍ਰੇਇ und zwanzig tausend (ਵੀਹ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 30000: ਡਰੇਸਿਵਗ ਟਾਊਸੇਡ (ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 35000: ਫਿਊਨਫ ਅਤੇ ਡਰੇਸਿਜ ਟਾਊਸੇਡ (ਤੀਹ-ਪੰਜ-ਹਜ਼ਾਰ)
 • 40000: ਵਾਇਰਜਿਗ ਟਾਊਸੇਂਡ (ਚਾਲੀ-ਹਜ਼ਾਰ)
 • 50000: ਫਿਊਨਫਜ਼ਿਗ ਟਾਊਸੇਂਡ (ਪੰਜਾਹ-ਬਿਨ)
 • 58000: ਏਚਿਟ ਅਤੇ ਫੂਨੇਫਜ਼ੀਗ ਟਾਸੇਡ (ਐਲੇਸਕੀਜ-ਬਿਨ)
 • 60000: ਸੇਚਜ਼ੀਗ ਟਾਊਸੇਂਡ (ਸੁੱਟਿਆ-ਬਿਨ)
 • 90000: ਨਿਊਨਜ਼ਿਫ ਟਾਊਜ਼ਡ (ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 100000: ਹੈਂਡਰਟ ਟੇਸੇਂਡ (ਇੱਕ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)

ਜਰਮਨ ਇਕ ਸੌ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਹੈ.

 • 110000: ਹੰਡਰਟ ਜ਼ੈਨ ਟੌਸੈਂਡ (ਸੌ-ਹਜ਼ਾਰ)
 • 120000: ਹੈਂਡਟ ਜਵਾਨਜ਼ ਟੌਸੈਂਡ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਵੀਹ)
 • 200000: zwei hundert tausend (ਦੋ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 250000: zwei hundert fünfzig tausend (ਦੋ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 500000: ਫਿਊਫ ਹੰਡਰਟ ਟੇਸੇਂਦ (ਪੰਜ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 900000: ਨਿਊਨ ਹੰਡਰਟ ਟੇਸੇਡ (ਨੌਂ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ.

110000 : ਹੰਡਰਟ ਜ਼ੇਹਨ ਟੌਸੈਂਡ
150000 : hundt fünfzig tausend
200000 : zwei hundt tausend
250000 : zwei hundt fünfzig tausend
600000 : ਸਿਕੰਦਸ
900005 : neun hundt tausend fünf
900015 : neun hundt tausend fünfzehn
900215 : neun hundt tausend zwei hundt fünfzehn

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ;
ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅੰਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜ ਸੌ (105) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਨੰਬਰ. ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਜਾਹ) ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 19 ਅਤੇ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 ਅਤੇ 1.000.000 ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜਰਮਨ ਮਿਲੀਅਨ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, 1 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ

 • ਏਇੰਨ ਮਿਲੀਅਨ: 1.000.000 (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ)
 • ਜ਼ਵੇਈ ਮਿਲੂਨ: 2.000.000 (ਦੋ ਲੱਖ)
 • ਡ੍ਰੇਈ ਮਿਲੂਨ: 3.000.000 (ਤਿੰਨ ਲੱਖ)
 • vier ਮਿਲੂਨ: 4.000.000 (ਚਾਰ ਲੱਖ)
 • 1.200.000: ਈਈਨ ਮਿਲੀਅਨ ਜ਼ਵੇਈ ਹੈਂਡਰਟ ਟਾਊਸੇਂਡ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਦੋ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 1.250.000: eine ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਂਡੀ ਹੈਂਡਰਟ ਟੂਸੈਂਡ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 3.500.000: ਡੇਰੀ ਮਿਲੀਅਨ ਫਊਨਫ ਹੰਡਰਟ ਟਾਊਸੇਡ (ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੰਜ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 4.900.000: ਵਿਅਰ ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਹੰਡਰਟ ਟਾਊਸੇਡ (ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਨੌ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 15.500.000: ਫਿਨਫਜ਼ਹੈਂਨ ਮਿਲੀਅਨ ਫਊਨਫ ਹੰਡਰਟ ਟੌਸੈਂਡ (ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ)
 • 98.765.432: ਅਠਾਰਾਂ-ਅੱਠ ਲੱਖ ਸੱਤ ਸੌ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜਾਰ ਸੌ ਬਠਿੰਫ (ਨੱਬੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸੱਤ ਸੌ ਸੱਠ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਬਠਿੰਡੇ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਮੈਂਕਾਲਿਖੋ:

0:
1:
6:
7:
10:
16:
17:
20:
21:
31:
44:
60:
66:
70:
77:
99:
100:
101:
1001:
1010:
1100:
1111:
9999:
11111:
12345:
54321:
123456:
654321:

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਟੈਗਸ: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ