ਜਰਮਨ ਆਡੀਓ ਕਹਾਣੀਆਂ

0

ਜਰਮਨ ਕਹਾਣੀ, ਆਡੀਓ ਕਹਾਣੀਆ ਜਰਮਨ, ਜਰਮਨ ਗਾਇਆ-ਅੱਪ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਾਰ ਜਰਮਨ ਕਹਾਣੀ, ਆਡੀਓ ਕਹਾਣੀਆ ਜਰਮਨ, ਜਰਮਨ ਆਡੀਓ ਕਹਾਣੀ, ਆਡੀਓ ਜਰਮਨ Hansel und Gretel ਕਹਾਣੀ, hkaye ਜਰਮਨ Hansel und Gretel, ਜਰਮਨ Hansel und Gretel ਕਹਾਣੀ

ਜਰਮਨ ਸਟਰਾਏ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਡੀਓ ਫਾਇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹੈਂਸਲ ਅਤੇ ਗਰੇਟਲ
ਐਮ ਰਾਂਡੇ ਈਨਸ ਗਰੌਨ ਵੇਲਡਜ਼ ਵੌਨਟ ਐਜਰਮ ਹਾਰਮਰ ਹੋਲਜੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਸੈਨਰ ਕਿਨੈਂਨ, ਹੋਜ਼ਲ ਐਂਡ ਗਰੇਟਲ ਇਸ ਬਾਂਹ ' ਅਲਸ ਏਨ ਏੈਨ ਟੀਏਰੂੰਗ ਕੈਮ, ਮਾਸਸਟੀਨ ਸਿਏ ਜੇਡੇਨ. ਇਲੇਟਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੌਟ ਸੋਲਟ ਆਈਨਨ ਵੈਟਰਨ ਹੇਲਫੈਨ ਆਬਰ ਹਾਜੇਲ ਸਕਲਫ਼ ਨੱਚਟ ਅਤੇ ਹਾਗੇ ਅਲੀ ਟੈਗ: ਅਲ nächsten ਟੈਗ, als sie in. ਡਾਇ ਕਿੰਡਰ ਬਲਿਬੇਨ ਇਮ ਵਾਲਡ ਜ਼ਰੂਕ, ਏਬਰ ਸੇਈ ਕੋਨਨੇਟ ਡਰੀਚ ਡੂ ਸਟੀਨਚੇਨ ਇਨ ਰੁਕੇਗ ਇਨ ਇਲਟਰਨੌਸ ਲੱਭੇ ਆਈਨ ਐਂਡਰੇਸ ਮੱਲ, ਅਲਸ ਮਰਨ ਵੈਟਰ ਗਰੇਸ ਯਾਰ, ਵੋਲਟਨ ਡੂ ਅਲਟਰ ਆਈਅਰ ਕੰਦਰ ਵਿੱਡਰ ਇਨ ਵੈਲਡ ਫਿਊਰਨ. ਹਾਜੇਲ ਹਾਰਟ ਵਾਡਰ ਐਲੇਸ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇ ਨੱਚਸ ਹੈਮਿਲਿਕ ਸਟਿਨਨ ਸੰਮੈਲਨ ਆਬਰ ਮਦਰ ਹੁਸਤੂਰ ਵਾਰਸ਼ਚਲੋਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਟੈਟ ਬ੍ਰਹਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੇਨ ਬਰੌਕਚੈਨ ਡਵੋਂ ਆਊਂਟ ਵੇਨ ਵੇਗਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਰੁੱਕਵੇਗ ਆਊਸ ਡੈਮ ਵਾਲਡ ਜ਼ਯੂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ. ਡਾਇ ਕਿੰਡਰ ਬਲਿਬੇਨ ਏਲਿਨ ਆਈ ਵਾਲਡ ਜ਼ੁਰੱਕ. ਬ੍ਰੋਟਬ੍ਰੋਕੇਨ ਤੋਂ ਸਿਈ ਐੱਸੇਂਨ ਨਾਚ; aber die ਇਸ ਲਈ ਫੈਨਡੇਨ ਹਾਨਸਲ ਐਂਡ ਗਰੇਟ ਆਈਰੇਨ ਵੇਗ ਨੱਚ ਸੀਚ ਐਮਰ ਮੇਰ ਇਮ ਵਾਲਡ. ਸਿਏਗੇਨ ਸਕਨਨ, ਸਕੈਨਬਰਗਰ, ਅਤੇ ਐਮ ਨੈਕਸਟਨ. ਪਲੇਟਜ਼ਲਿਕ ਸਨੀ ਏਇਿਨ ਸੈਲਸਮੇਮਸ ਕਲੇਨਜ਼ ਏਸ ਯੁੱਧ ਔਸ ਬ੍ਰੋਟ ਗੈਬੋਟ, ਡੇਸ ਡਚ ਯੁੱਧ ਮਿਟ ਸੁਊਨ ਕਚਿਨ ਗੈਡੇਕਟ ਐਂਡ ਡੈ ਫੈਨਸਟ ਵਾਰੇ ਔਸ ਹੈਲਮ ਜ਼ੱਕਰ ਵੋਲ ਫਰੂਡ ਬ੍ਰਚੇਨ ਸਿਚ ਮਰ ਹਾਇਕੈਨ ਹੂ ਸਈ ਈਏਨ ਫੀਨ ਸਟੈਮਮੇ ਆਊਸ ਡੈਮਨ ਹਾਇਜ਼ਨ: »ਨੌਸਰਪਰ, ਨੂਜ਼ਰ, ਨੈਸਸਨ, ਕੀ ਮੈਨ ਨਾਈਸਮੇਂਟ ਹੁਸੈਨਨ ਹੈ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ:

»ਡੇਰ ਵਿੰਡ, ਡੌਰ ਵਾਯੂ, ਡਾਸ ਹੇਮਮਲਿਸ ਕੇਅਰ,, ਐਂਡ ਲੇਜ਼ੈਨ.
OffNet sich ਮਰ plötzlich, ਨੂੰ und Eine hässlich, steinalt Frau mit einem ਸਟਾਕ heraus ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ. ਕਿੰਡਰ furchtbar erschrak Die, aber ਮਰ Alte wackelt mit dem ਦਾ Kopf und sagte ganz freundliche: »ਯੂਰਪੀ, ihr lieben ਿਕੰਡਰ, mein Häuschen und bleibt bei mir ਵਿਚ kommt ਨੂਰ. Ich tue euch nichts Vergaß ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ angst und ihre ਿਕੰਡਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਨ mit der Alten Haus, gutes ਏਸੇਨ und schwer ਲਾਹਨਤ sie zum Schlafen fanden Betten.
ਡਾਇ ਅਲਟ ਯਾਰ ਏਬਰ ਈਇਨ ਬਟਲਰ ਹੇੈਕਸ, ਓਨਬੁਲ ਸਿਏ ਜ਼ੂ ਕਿਨੈਂਨ ਇੰਨ ਫਰੰਡਲਿਚ ਗੈਸਪ੍ਰੋਸੈੱਨ ਹੈਟੈ. ਸੇਰ ਵਿਟਟੇ ਨੂਰ ਦਾਰਉਫ, ਡੈਸ ਕਲੇਨ ਕਾਡਰ ਜ਼ੂ ਆਈਹਰੇ ਕੁਚੈਨਹਾਉਸਨ ਕੈਮਨ ਡਾਇਸ ਕਿੰਡਰ ਫਿੰਗਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ' - ਸਟੈਂਨ Gretel musste im Haus helfen und hänsel Essen bringen, damit er fett wurde; ਡੈਨ ਮਰਕਸ ਹੈਕਸ ਵਾੱਲਟ ਈਜ ਐਸਟ ਅਫਰੇਸਨ. ਜੇਡੇਨ ਮੋਰਗੇਨ ਮਜਸਟਿਸ ਹੋਨਸਲ ਸੇਈਨਨ ਫਿੰਗਰ ਡਰੀਚ ਦਾਸ ਜਿਟਰ ਸਟੈਕਨ ਐਂਡ ਡੈੱਨ ਹੈਕਸ ਫੂਲੇਟ, ਓਬ ਫ੍ਰੇਟ ਗੇਵੋਰਡਨ ਯੁੱਧ. ਹੋਜ਼ਲ ਏਬੀਆਰ ਯੁੱਧ ਨਚਟ ਡੂਮ ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਐਚਿਨਨ ਨੋਕਨ ਓਡਰ ਈਨ ਹੋਲਜਸਟੁਕੇਨ ਹੇਰਾਸ ਡਾਇ ਅਲਟ ਮੋਰਟੇ ਐਸਟ ਨਚਟ, ਵੇਲ ਸਿਏ ਸਕੇ ਸਕਿਲਚਟ, ਅਤੇ ਵੂੰਡਰਟੇ ਸੀਚ ਨੂਰ ਦਾਰੁਬਰ.
Ungeduldig wurde und sie aber eines tages heizt ਦੇ Backofen, ਅਮ zu Hansel braten. ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਈਨੇਟ, ਵੈਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵੈਸਰ ਹਾਲੇਟ. Sagte ਮਰ jetzt zum Alten Gretel:! »ਐਨ siehe nach, ਓਬੀ ਦਾਸ richtig Feuer ਨੂੰ im Ofen brennt« sie ਦਾਸ Mädchen ਲੁਕਣ Ofen Stoß braten ਵਿਚ ab und auch wollte. Gretel merk ਦਾਸ und sagte: »Ich Weiss nicht, wie ich ਦਾਸ machen sollen« »Dumme ਗੈਨਸ" Rief ਮਰ Hexe, »du musst ਨੂਰ, ਇਸ ਲਈ stecken ਦੇ selbst Ofen ਵਿਚ ihren Kopf ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ«, und sie hineinkriech!!. ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੀ Stiess Gretel mit ਐਲਨ ਲੁਕਣ Ofen hinein Schluga ਕਿਸਮ ਹਿੰਟਰ ਵਿਚ Hexe und ਮਰ ਮਰ ihr zu. Die ਲਈ ਬੋਸ Alte und heult Schrier entsetzlich ਕਰਨ ਲਈ, aber ਅੱਧੇ ihr nichts, sie musste ਵਿਚ ihrem eigenen ਹੈ, ਜੋ ਕਿ verbrenn Backofen es.
ਨੂਨ ਬੀਫਰੇਟ ਗਰੇਟ ਸਕਿਨਲ. ਸਯੀ ਸੈਨਜੇਨ ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਔਰ ਫ੍ਰ੍ਰੈਡੇ. ਆਈਐਮ ਹੂਸਚੇਨ ਫੈਂਡੇਨ ਸੋਈ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਏਡਲਸਟਾਈਨ ਐਂਡ ਫੂਲੇਟਨ ਸੀਈਚ ਏਲ ਟਾਸਚੇਨ ਨੂਨ ਮਕਿਨ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਔਰ ਅਨੌਫੈਂਨ ਔਰ ਬੈਸਡ ਫਾਰ ਵੇਗ ਨਚ ਹਾਉਜ. ਹੂਮਰ, ਡੈਨੇ ਆਸ ਹੈਕਟੇ, ਸੈਕ ਲੇਜੇ ਲੀਡ, ਡਸ ਸਿਏ ਆਈਹਰੇ ਕਲੇਡ ਇਨ ਵੈਲਡ ਗੈਸਚਿਕਟ ਹਾਟਨ. Wie froh waren sie jetzt, als die Kinder ins Haus traten! ਅਲੇ ਨਾ ਹੈਟਟ ਨਨ ਏਨ ਏਂਡੇ, ਡੇਨ ਮਾਈ ਕਿੰਡਰ.
ਮੈਨੂੰ www.almancax.co

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਨ ਵੌਇਸ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਾ Fਂਡ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.