ਜਰਮਨ ਆਸਟ ਦਾਸ ਪੈਟਰਨ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀ

ਜਰਮਨ ਜਰਮਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ist das Frase Explanation ਸੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਭਾਗ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ.ਜਰਮਨ ਸਾਧਾਰਨ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਦਸਤਾਨੇ

ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਨ ਜਰਮਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ:

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)

ਦਾਸ ਈਨ ਹਾਊਸ (ਇਹ ਘਰ ਹੈ)

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)

ਦਾਸ ਆਈਨ ਆਟੋ (ਇਹ ਇਕ ਕਾਰ ਹੈ)

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਦਾਸ ਈਇਨ ਬੂਕ (ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ)

Ist das ein buch? (ਕੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ?)

ਨੀਿਨ, ਦਾਸ ਕੇਨ ​​ਬੁਕ (ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)

ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ (ਇਹ ਇਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੈ)

ਕੀ ਆਹਰਾ ਇਕ ਆਟੋ ਹੈ? (ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਹੈ?)

ਨੀਨ, ਦਾਸ ਕੀਇਨ ਆਟੋ (ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)

ਦਾਸ ਇਿਨ ਬਸ (ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ)

ਇਸਟ ਦਾਸ ਏਨ ਪਫਰ? (ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ?)

Ja, das ist ein pferd (ਹਾਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ)

ਕੀ ਈਸਟ ਡੈੱਸ ਈਨ ਕੈਟ੍ਜ਼? ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ?

ਪਫਰਡ, ਡੇਸ ਆਈਟ ਕੇਇਨ ਕਟ੍ਜ਼, ਡੇਸ ਈਸਟ ਏਨ (ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਘੋੜਾ ਹੈ)


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਲੋਗਸ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ...


RISALE-İ ਨੂਰ ਦੇ ਸਕਵੇਅਰਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ; ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਿਉ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਲਕ-ਇ-ਰਹਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਿਆਜ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ. ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸੁਲਤਾਨ - i ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ

NAMAZIN EHEMMİYETLİ ਕੀ ਹੈ? LEARNINGਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? LEARNINGਸਾਡੇ ਸਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ? LEARNINGਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਥ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ, ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ kat'iyet ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁੱਧ hayrata ਦਿਸ਼ਾ ਜੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ, ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ.

sefahet consumables ਜੇ, ਪਰ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਲੱਖ ਮਿੰਟ ਕੈਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੇ-ਇ ਜਾਇਜ਼ Apartments ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਲੋਕ mes'uliyet ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ mücâzât ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਪੂਨਰ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ SANE ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ experiance ਤਸਦੀਕ ਉਸੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ.
.
.
.
Apartment ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਓ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕੁਰਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ Ayat ਨਾਲ, ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਰਥ ਹੈ-ਮੈਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈਲਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ Apartment ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਢੀ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਤੀਤਵ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਹਨਤ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ'ਤੇ 6 ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਆਸਟ ਦਾਸ ਪੈਟਰਨ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀ"

  1. ਇਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਧੰਨਵਾਦ

  2. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ