ਜਰਮਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ

1

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਪਰੰਨੇਨਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ (ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵਨਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਜਰਮਨ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਜਰਮਨ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਂ:

ich (i)
du
er
sie (ਉਹ ਵੱਸੋ)
es (ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ)
wir (ਅਸੀਂ)
ihr (ਤੁਸੀਂ)
ਬੋਲੋ
ਸਾਈ (ਤੁਸੀਂ
, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ sie ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਸਰਵਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਨਨਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸਰਪਨਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਾਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇਂਡਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀਨਾਂ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਦ-ਨਿਰਪੱਖ ਔਰਤ
ich: i mein : ਮੇਰੀ meine : ਮੇਰੀ
du: ਤੁਸੀਂ: ਡੀਨ : ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ : ਤੁਹਾਡੀ
er: o (ਨਰ) ਉਸ ਦੇ : ਇਸਦੇ ਸੀਨ : ਇਸਦੇ
sie: o (ਮਾਦਾ) ihr : ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ : ਇਸਦੇ
es: o (ਨਿਰਪੱਖ) ਉਸ ਦੇ : ਇਸਦੇ ਸੀਨ : ਇਸਦੇ
wir: ਅਸੀਂ unser : ਸਾਡਾ unsere : ਸਾਡਾ
ihr: ਤੁਸੀਂ euer : ਤੁਹਾਡੀ Eure : ਤੁਹਾਡੀ
sie: ਉਹ ihr : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਤੁਸੀਂ: ਤੁਸੀਂ (ਕੋਮਲ) ਆਪਣੇ : ਤੁਹਾਡੀ Ihre : ਤੁਹਾਡੀ

ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ:
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਪਨਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ.
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰੂਪ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸਰਬਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਮਟਰ" ਮਾਦਾ ਜੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਮਟਰ" ਮਰਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਨਿਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਡੀਓ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

RISALE-İ ਨੂਰ ਦੇ ਸਕਵੇਅਰ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ; ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਿਉ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਲਕ-ਇ-ਰਹਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਿਆਜ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ. ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸੁਲਤਾਨ - i ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ

NAMAZIN EHEMMİYETLİ ਕੀ ਹੈ? LEARNING
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? LEARNING
ਸਾਡੇ ਸਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ? LEARNING

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਥ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ, ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ kat'iyet ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁੱਧ hayrata ਦਿਸ਼ਾ ਜੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ, ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ.

sefahet consumables ਜੇ, ਪਰ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਲੱਖ ਮਿੰਟ ਕੈਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੇ-ਇ ਜਾਇਜ਼ Apartments ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਲੋਕ mes'uliyet ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ mücâzât ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਪੂਨਰ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ SANE ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ experiance ਤਸਦੀਕ ਉਸੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ.
.
.
.
Apartment ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਓ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕੁਰਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ Ayat ਨਾਲ, ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਰਥ ਹੈ-ਮੈਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈਲਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ Apartment ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਢੀ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਤੀਤਵ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਹਨਤ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
  1. ਅਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.