ਜਰਮਨ ਸੰਪਤੀ (ਮਾਲਕੀ) Pronouns

22

ਜਰਮਨ ਪੋਸੀਸੀਵ ਸਰਵਉੱਨਮ (ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨਾਮ) ਉਹ ਸਰਵਨਾਵ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿ --ਟਰ - ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਂਦ - ਉਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਮੇਰੇ-ਆਪਣੇ-ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਰਮਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਵਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ:

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨੀ ਦਿਨ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਜਰਮਨ ਸਿਮਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮਜ਼

ਗਰਮਨ ਅਕੇਕਿਤਾਵੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ

ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 9 ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 10. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਤਕ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ: ਬੇਸਿਕ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ

ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨਾਮ ਦੇਵਾਂ:

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਦ-ਨਿਰਪੱਖ ਔਰਤ
ich: i ਮੇਰੇ: ਮੇਰੀ ਮੇਨਿਨ: ਮੇਰਾ
du: ਤੁਸੀਂ: ਡੀਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਾਈਨ: ਤੁਹਾਡਾ
er: o (ਨਰ) sein: ਇਸਦੇ ਸੀਨ: ਉਸਦਾ
sie: o (ਮਾਦਾ) ihr: ਇਸਦੇ ihre: ਉਸ ਦੇ
es: o (ਨਿਰਪੱਖ) sein: ਇਸਦੇ ਸੀਨ: ਉਸਦਾ
wir: ਅਸੀਂ ਅਸਤਰ: ਸਾਡਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰੋ: ਸਾਡਾ
ihr: ਤੁਸੀਂ ਯੂਅਰ: ਤੁਹਾਡਾ eure: ਤੁਹਾਡੀ
sie: ਉਹ ihr: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ihre: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ: ਤੁਸੀਂ (ਕੋਮਲ) Ihr: ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਹਰੇ: ਤੁਹਾਡੀ

ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ:
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇ.
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਰੰਗ ਮਰਦ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡੇਰਿਸ ਜਾਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
ਲਾਲ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਜੀਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ
ਡੇਰ ਬਰੂਡਰ

ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ: ਮੇਰੇ ਭਰਾ
ਡੇਨ ਬਰੁਡੇਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ
ਸੀਿਨ ਬਰੁਡੇਰ: ਉਸਦਾ ਭਰਾ
ਬਰਾੜ: ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ

ਨਿਰਪੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਾਸ ਆਟੋ

ਮੇਰੀ ਆਟੋ: ਮੇਰੀ ਕਾਰ
ਡੀਨ ਆਟੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ
ਇਹਾਰ ਆਟੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ

ਔਰਤ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ
ਮਟਰ ਮਟਰ

ਮੇਨ ਗੁੱਟਰ: ਮੇਰੀ ਮਾਂ
ਡੀਨ ਮਿਟਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ
ਮਟ ਗੁੱਟਰ: ਸਾਡੀ ਮਾਂ
ihre Mutter: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ

ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹਨ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀਕ ਸਰਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ -i ਅਤੇ -e ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ.
ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੇਂਦ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੀਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀਏ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸਰਵਉਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੇਰ ਅਤੇ ਦਾਸ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਸਿੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਮਪਲ CUFFS
ਦਾਸ ist mein Buch. ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ
ਦਾਸ ਈਸਟ ਡੀਨ ਲੇਹਰੇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ
ਦਾਸ ਸਟੀਵਨ ਬਰੁਡਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੈ
ਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਗੈਬੇਲ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਹੈ.
ਦਾਸ ਅੱਠ ਸਿਸਰ ਆਰਜ਼ਟ .. ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ
ਦਾਸ ਈਅਰ ਜ਼ਿਮਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ.
ਦਾਸ ਆਈਤ ਬਰਾੜ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ
ਦਾਸ ਆਈਟੀਐਫ ਇਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ.

ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਪਾਓਗੇ.
ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ...

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
22 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. ਅਨਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ 🙂

 2. cako caki ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ.

 3. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

 4. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸੇਹਰਗ

 5. ਜ਼ੈਨੇਪ ਕੋਕਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

 6. japanyoshida ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨ, ਜੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 7. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਪਰ

 8. ਐਨ ਐਨ ਐਨ ਇੰਨਾ ਮੈਕ ਆਈਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ

 9. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ
  Ihre

  ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹਾਂ
  ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 10. ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਡੈਂਕੇ ਸਕਨ

 11. ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

 12. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  hh

 13. ਐਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਹੋਣ ਦਿਓ

 14. ਨੇਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੈਕਸ, ਯੌਅ ਲਈ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ

 15. sefe ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ

 16. ਕੇਮਲ ਯਿਲਦੀਰਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਲਈ ਦਾਸ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

  1. ਫੁਸੁਨ ਬਾਲਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਇਹ ਕਿੰਡਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

 17. Sahin ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਰਿਸਾਲੇ-ਏ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ.

 18. ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਰਮਨ possessive pronouns ਆਸਾਨ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ

 19. ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ihr gabel ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ gabel die gabel ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ihre gabel ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ….

  1. almancax ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 20. ਪਲਾਸਟਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਾਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਾਲਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.