ਜਰਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਕ

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ "das ist ein Kind"(ਇਹ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈਨੈਗੇਟਿਵ "ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ-ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ.


ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਨ / ਈਨ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕ ਵਿੱਚ "ਨਹੀਂ" ਅਰਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ. ਭਾਵ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ, ਈਨ ਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਕੀਨ / ਕੀਨ" ਲੇਖ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਉਦਾਹਰਨ:

ਇਹ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ (ਇਹ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ)

ਇਹ ਹੈ kein ਕਿਸਮ (ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਇਹ ਹੈ Eine ਬਿੱਲੀ (ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ)

ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ (ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀ ਹੈ)

ਇਹ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ (ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਹੈ)

ਇਹ ਹੈ kein ਰੇਡੀਓ (ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਲਈ, ਯੱਮਕ ਕੇਇਨ ਕੈਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.


ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
"ਕੇਨ" ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਇਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ.

ਦਾਸ ਸਿੰਧੀ ਕੇਦਾਰ (ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਨ)

ਦਾਸ ਸਿੰਧੀ ਕੇਦਾਰ ਕਦਰ (ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਦਾਸ ਸਿੰਧ ਹਾਉਜ਼ਰ (ਇਹ ਘਰ ਹਨ)

ਦਾਸ ਸਿੰਨ ਕੇਨ ਹਾਉਜਰ (ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਦਾਸ ਕੇਟਜੈਨ (ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ)

ਦਾਸ ਸਿੰਧੀ ਕੇਟਜਾਨ (ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਨਕਲ ਦੇ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ..


RISALE-İ ਨੂਰ ਦੇ ਸਕਵੇਅਰ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ; ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਿਉ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਲਕ-ਇ-ਰਹਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਿਆਜ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ. ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਨਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸੁਲਤਾਨ - i ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ

NAMAZIN EHEMMİYETLİ ਕੀ ਹੈ? LEARNING
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? LEARNING
ਸਾਡੇ ਸਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ? LEARNING
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਥ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ, ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ kat'iyet ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁੱਧ hayrata ਦਿਸ਼ਾ ਜੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ, ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ.

sefahet consumables ਜੇ, ਪਰ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਲੱਖ ਮਿੰਟ ਕੈਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੇ-ਇ ਜਾਇਜ਼ Apartments ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਲੋਕ mes'uliyet ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ mücâzât ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਪੂਨਰ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ SANE ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ experiance ਤਸਦੀਕ ਉਸੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ.
.
.
.
Apartment ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਓ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕੁਰਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ Ayat ਨਾਲ, ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਰਥ ਹੈ-ਮੈਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈਲਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ Apartment ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਢੀ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਤੀਤਵ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਹਨਤ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ