ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ.

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪਾਸਪੋਰਟ

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 • ਇਹ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਫੋਟੋਕਾੱਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

 • ਮੰਗੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 • ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 35 × 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 • ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾੱਪੀ, ਯਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ