ਅਗਸਤ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਗਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਗਸਤ ਸਾਲ ਦਾ 8 ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਅਗਸਤ

ਅਗੱਸਤ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ onlineਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ