ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਂੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ ਦਾ 11 ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ.

ਨਵੰਬਰ

ਨਵੰਬਰ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ onlineਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ