ਸੀਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਨ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸੀਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸਲ ਸੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਂਸ ਸੰਜੋਗ

ich ਹਜ਼ਾਰ
du ਬਿਸਤ
er / sie / es ਹੈ
w ਹਨ
ihr seidema
sie ਹਨ

ਅਸਲ ਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਟੀਰੀਅਮ ਜੋੜ

ich ਜੰਗ
du wart
er / sie / es ਜੰਗ
w waren
ihr ਵਾਰਟ
sie waren

ਸੀਨ ਅਸਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ਾਟ

ich ਹਜ਼ਾਰ gewesen
du ਬਿਸਤ gewesen
er / sie / es ਹੈ gewesen
w ਹਨ gewesen
ihr seidema gewesen
sie ਹਨ gewesen

sein ਕ੍ਰਿਆ ਲਈ Plusquamperfekt ਸੰਜੋਗ

ich ਜੰਗ gewesen
du wart gewesen
er / sie / es ਜੰਗ gewesen
w waren gewesen
ihr ਵਾਰਟ gewesen
sie waren gewesen

Futur I conjugations sein ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ

ich ਉਹ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ
du wrest ਉਸ ਦੇ
er / sie / es ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ
w werden ਉਸ ਦੇ
ihr ਵਰਡੈੱਟ ਉਸ ਦੇ
sie werden ਉਸ ਦੇ

ਫੁਟੂਰ II ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆ

ich ਉਹ ਵਿਚ ਸਨ, gewesen ਉਸ ਦੇ
du wrest gewesen ਉਸ ਦੇ
er / sie / es ਕਦੇ gewesen ਉਸ ਦੇ
w werden gewesen ਉਸ ਦੇ
ihr ਵਰਡੈੱਟ gewesen ਉਸ ਦੇ
sie werden gewesen ਉਸ ਦੇ

 

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ