ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੱਖਰ U ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ U ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਲੈਟਰ ਯੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥ. ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ U ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ

ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਈਏ:

ਯੂ-ਬੂਟ ਪਬਿਲਿਨੀ
ਓਫ ਸਗੇਨ, ਸਟੋਨਨ
ਫ਼ਰੌ, ਵੈਬ, ਗੈਟਿਨ, ਅਲਟ, ਓਲਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ
ugs.: jmd., ਡੇਰ ਸਟਰੈਚੀ ਸਪੀਲਟ
ਊਹ, ਸਟੁੰਡੇ (ਊਹਰੇਨ) ਘੜੀ (ਪਲ.
ਊਮਰਮਚਰ ਵਾਚਮਕਰ
Ulme Elm
ਅਮ… gebeten werden ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਮ… ਆਸ ਪਾਸ
ਅਮ ... ਹਰਮ, ਰਿੰਗਸਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਅਮ… ਨਾਚ (ਉਹਿਰੇਜ਼ਿਟ) <=> ਅਮ… ਵੋਰ ਪਾਸ (-ਆਈ) <=> ਕਾਲਾ (-e)
ਅਮ…, ਫਰ…
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ
um einen gefallen zu tun (ਗੁੱਫੁਅਲ ਨਿਚ ਬਰਚਨ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਉਮ ਸਿਚ ਗੁਖਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ
ਅਮ ਵੀਅਰਟੇਲ ਨੈਚ ਈਰੇਕ (-İ) ਤਿਮਾਹੀ ਰਾਤ
ਅਮ ਵੈਰੀਟੇਲ ਵੋਰ çererek (-E)
ਉਮ ਵਾਈ ਵੀਏਲ ਊਰ? ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ?ਅਮ ਜ਼ੂ ਲਈ -
um zu…, mit der Absicht zu ..; wie; ਇਮ ਬੇਗਰੇਫ ਸੀਨ ਜ਼ੂ…
um zu mögen to love
Um zu tun ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
umarmen hug (-e)
umarmen (jmdn.)
umarmen herumwinden ਗਲੇਨੇਸ (-i) ਗਲੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
umfallen, umstürzen; gesturzt
ਉਮਗਾਂਗਸਪ੍ਰਚੇ <=> ਸ਼੍ਰਿਫਟਸਪ੍ਰਚੇ ਬੋਲਚਾਲ <=> ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਆਯੂਜਬੀਨ ਘੇਰਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਉਮਗੇਬੰਗ, ਉਮਰੇਸ, ਮਾਹੌਲ
ਉਮਗੇਬੰਗ, ਉਮਰੇਸ; ਉਮਵੈਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
umgekehrt, verkehrt, entgegengesetzt; ਰੁੱਕਸੀ ਰਿਵਰਸ
ਉਮਹੰਗ ਕਲੋਕ
Umkreis; ਉਮਵल्ट ਵਾਤਾਵਰਣ
umkrempeln ਉਲਟਾ
umrühren, mischen; Unordnung machen, Unordnung bringen; verwechseln; ਇਨਸ ਸਪਾਈਲ ਲੈਨਨ ਮਿਸ਼ਰਣ (-i)
ੱਮ ਲੇਬੇਨ ਕੋਮੇਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਇਆ
ਯੂਮਸਕਲਾਗ ਲਿਫਾਫਾ
umsichtig, vorsorgend
ਯੂਮਜ਼ਲਡੁੰਗ ਵਿਚ ਲੈਂਡਫਲਾਈਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ
üsü schlimmer / besser ਬਦਤਰ / ਬਿਹਤਰ
umsonst, vergebens, vergeblich ਵਿਅਰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਲਈ
ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ
Umsteigen ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ
Umsteigen; umsteigen mit / ohne ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ; ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਲਗਾਤਾਰ
Umstellen, Umgeben, ਬੇਲਗੇਰਨ ਸੇਜੇ
umtauschen, umstellen, ändern, wechseln, austauschen ਤਬਦੀਲੀ
umwandeln ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ


ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਉਮਵੈਲਟਰਸਚਮੂਟਜ਼ੰਗ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ umwerf; ਘਟਾਓ
umziehen (intr.); ਅਜ਼ਜ਼ੇਏਨ ਔਸ; (-e) einziehen ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ
ਅਨਭਜਨਗਿੱਟ, ਸੇਲਬਸਟੇਟੰਡੇਗਕੇਟ ਅਜਾਦੀ
ਅਨਬਸੀਚਟਲਿਕ ਏਨਸਚਲਾਫ਼ਿਨ ਸੌਂ ਜਾਣਾ
ਬੇਲਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ
unartig, schamlos, ungezogen, unverfroren cheeky
unartig; unbrauchbar <=> ਵਰਵਰਨਫਟਿਗ, ਆਰਟਿਗ ਸ਼ਰਾਰਤੀ <=> ਚੰਗਾ
ਅਣਅਧਿਕਾਰ
ਅਣਅਧਾਰਕ
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਾਜਾਇਜ਼ਚਲਾਫਨ ਸੀਨ ਨੀਂਦ
ਅਨਬਾਡੀਟ
ਅਨਬਾਡੀਟ ਮੁਸੇਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਐਮਆਈਟੀ ਇੰਫਿਨਿਟਿਵ)
ਅਨਬੰਡਟ, ਗਵੇਸਿਸ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ (ਐਡਵਰਟ).
ਅਣਜਾਣ, ਅਣਜਾਣ ਅਣਪਛਾਤਾ, ਅਣਜਾਣ
unbequem; ਅਨਭੋਲ, ਅਜਾਦੀ, etwas crank; ਗੈਸਟਰਟ, ਬੇਲਾਸਟੀਗਟ ਬੇਆਰਾਮ
Unbesiegbar; nicht essbar ਅਜੀਬ
und ਅਤੇ
und (wie geht es) Ihnen? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਅੰਡ ähnliche (u.a.) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਆਦਿ)
und dazu noch, und außerdem, übrigens
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ.
ਅੰਡਰ ਵਾਈਟਰ ਵਾਟਰ ਅੰਡਰ ਆਦਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਆਦਿ)
und ਕੀ nicht noch alles ਸੀ
und wie na de ya!
und wie! ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ!
ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਮੈਂ ਗੋਟ ਅਮੀਬਾ ਡਾ
ਦੋਨੋ zwar ਅਤੇ
und) außerdem (ਅਤੇ)
ਅਨਚੇਤ <=> ਇਕਟ ਫਰਜ਼ੀ <=> ਅਸਲ, ਸੱਚਾ
unendlich, unermesslich ਅਨੰਤ
unendlich; außerordentlich; ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਿਗਰੀ
unentgeltlich, ਮੁਫ਼ਤ, umsonst ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ
unerfahren, ungeübt, ਅਨਫੇਗਨਰ; Novize novice
ਲੋਭੀ
ਅਨਰਤਲਾਗ
ਅਪਰਵਾਰ (ਅਡਵਾਨੀ), ਮਲਟੀਪਲ (ਇਕ) (ਐਡਜ).
Unfall; ਆਚ: ਕਲੇਨ ਸਟੈਡ ਕਰੈਸ਼
Ungar. ਗਲਾਸਚ ਹੈਂਟਰ ਗੌਲਸ਼
Ungarn, Ungar, ਹੰਗਰੀ ਹੰਗਰੀ, ਹੰਗੇਰੀਅਨ, ਹੰਗਰੀ
ਅਨਜਬਿਲਿਡੇਟ, ਓਹਨੇ ਬਿਲਡੰਗ, ਅਣਜਾਣ ਅਨਜਾਣ
ਬੇਮੁਹਾਰਤਾ
ungefähr, annähernd, circa, rund
ਅਨਜੈਲੇਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ; ਅਣਜਾਣ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਣਗਿਣਤ ਆਰਬੀਆਈਆਰਟੀ ਅਕੁਸ਼ਲ (ਵਰਕਰ)
ਅਣਗਿਣਤ ਆਬਾਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ
ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਨਿਆਂ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ
ਅਣਜਾਣ, ਵਾਈਡਵਿਲੀਗ; ਅਣਇੱਛਤ / ਅਣਜਾਣੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ (ਐਡਵਰਟ).


ਅਣਪਛਾਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰਜੈਟਜ਼ਲਿਕ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਗੈਸਚਿਰ ਡਿਸ਼
ਅਣਗਿਲੀਬਲ
ਅਣਗਿਣਤ, ਕਾਸਟਾਫਾਈ ਆਫ਼ਤ
ਅਨਲਗਿਕਲਿਕ ਬੈਡਬਾਹਟ
ਮੀਚ ਵਹਾਨਿਸਿਨਗ ਆਈ. ਆਈ. ਸੀ. ਫੁਰਚਟ ਮੀਚ ਵਾਹਨਸਿਨਗ ਵੌ ਡੈਮ
unheimlich schön ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਅਸੰਭਵ unmöglich ਅਸੰਭਵ, ਅਸੰਭਵ
ਅਨਮੋਗਿਚ
unnütz, vergebens vain
ਅਣਪਛਾਤਾ (ਓਗੇਨਬਿਲਕ)
Unrecht ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ
ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੱਚਾ
ਅਚਾਨਕ
ਅਨੁਰੂਪ ਬੇਚੈਨੀ
ਅਨਰੂਸਟਿਫਟਰ, ਔਫਵੀਗਲਰ ਬ੍ਰੇਕਰ
ਅਣਜੰਮੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼
ਅਣਚਾਹੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉ
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼
ਅਨਿਰ ਆਟੋ ਪੱਟੇ ਫੇਨ
ਸਿਨਕਟਬਾਰ ਵਾਰਡਨ, ਡੇਨ ਬਲਿਕਨ ਐਂਟੀਸਚਵਿੰਡਨ ਗਾਇਬ
ਅਣਜਾਣ, ਬਲੌਡਸਨ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਊਟ) ਮੰਤਰ
ਦੇ ਅਧੀਨ
unter / über null ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ / ਉਪਰ
ਗੈਰ-ਡੈਮ ਗੈਸਿਚਟਸਪੰਕਟ…
ਉਂਮਤਡੇਨ ਤੋਂ ਅਨਟਰ ਡੇਰ ਗੁਜਿਨਵਾਇਟਿਏਨ
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਬੈੱਡਿੰਗੰਗ
unter der gürteellinie
ਅਨਦਰ ਡੇਰ ਹੈਨਡ, ਵਾਨ ਹੈਂਡ ਏਜੇਲਿਨ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਓਰ ਡੇਰ ਲੀਇਟੂੰਗ / ਫੂਹਰੰਗ ਲੇ
ਅਪਰ ਡੇਰ ਵਾਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕੇਟਕਟ
ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, unter zwang
ਬੇਂਡਰੰਗ! ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ!
ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ
ਅਨਟਰ-) ਐਂਟੀਕਲਵਲ (ਘੱਟ) ਤਕਨੀਕੀ
ਅਨਟਰ ਟੂਚੈਨ, ਈਸਿੰਸੀਨ, ਵਰੀਕੈਨ ਡਾਈਵ
unter, mitten unter, zwischen ਦਾ
ਅਨਬਰਬਿਊਸਸੇਸਿਨ ਅਚੇਤ
ਅਣਬਰ੍ਕੇਨ
ਨੂੰ Unterbuchs; ਠੰਡ ਠੰਡ
ਅਸਥਾਈ
ਅਣਪਛਾਤਾ
ਅਣਪਛਾਤਾ
ਅਨਟਰੇਅਰ ਟਾਇਲ (ਵਾਨ ਐਟਡਬਲਿਯੂ.), ਅਨਟਰਸਾਈਟ <=> ਆਡਰਰ ਟਾਇਲ, ਓਵਰਸੀਟ ਥੱਲੇ <=> ਸਿਖਰ
ਅਨਟਰਫੁਹਰੰਗ, ਯੂ-ਬਾਹ, ਮੈਟਰੋ; Überführung; Fußgängerdurchgang ਅੰਡਰਪਾਸ, ਓਵਰਪਾਸ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ
ਅਨਰਸੇਨ, ਵਿਬਿਨਕੇਨ, ਰੂਬੀਨੀਟ ਵਾਰਡਨ ਸੈਟ
unterirdisch; ਡਾਸ ਇਨਨੇਰੇ ਡਿਰ ਏਰਡੇ ਭੂਮੀਗਤ
ਬੇਰੋਲ ਟ੍ਰਿਦਾਨ ਆਧਾਰ
ਅਟਰੇਲੈਗਨ ਸੀਿਨ ਜੀਜੇਨ, ਬੇਜ਼ਗੇਟ ਵਾਰਡਨ ਵੌਨ ਹਾਰ (-ਈ)
ਅਟਲਾਂਗੇਟ ਈਨਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਬੇਸਬਰੀ
Unterricht ਕੋਰਸਅਨਟਰ੍ਰਿਕਟੇਨ, ਅਨਟਰ੍ਰਿਕਟ ਗੈਬੇਨ; ਲੌਕਚਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ eine lektion
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Unterrichtswes; ਵਿੱਦਿਅਕ, ਆਸ਼ਿਲਿਲਡਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ
unterschätze nicht geçme
ਅਨਟਰਸਚੈਟਜ਼ੀ ਨਿਚਟ ਕਹਾਵਤ… ਜੀਓਮ (ਯਿਨ)
ਅਣਪਛੇਰਿਆ, ਵਰਸਪੀਚਿਨਹੀਟ ਅੰਤਰ, ਫਰਕ
Unterschiede aufweisend, unterschiedlich, verschieden <=> ਓਹਨੇ ਅਨਟਰਸਚੀਡ, ਗਲੈਚ ਵੱਖਰਾ <=> ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
Unterschlupf
ਅਣਪਰਚੇਚਿਏਬੇਨ
ਅਟਕਰਚੇਰੀਬੀਨ ਦਸਤਖਤ (-ਈ)
ਅਣਪਛਾਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (-i) ਸਾਈਨ (-ਈ) / ਟੂ (-ਈ)
ਅਨਰਟਰਸਚਰੇਬੈਨ ਲੈਸਨ ਸਾਈਨਿੰਗ
Unterschrieben, mit Unterschrift <=> ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ohne Unterschrift <=> ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਸਤਾਖਰ
ਨੂੰ Unterseit; nach unten, unter; unten, unterhalb; ਡਾਸ ਅਨਟਰੇ ਸਬ; ਹੇਠ; ਹੇਠ; ਛੇ
ਅਸਥਾਈ / ਡਰੇਸਟਰੈਰੀਨ
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਅਨਰਟਰਸਚੈਨ (ਮੈਡੀਸਨ) ਨਿਰੀਖਣ (ਜਾਂਚ)
ਅਸਟਰਨ, ਅਸੈੱਸਲਨ
ਅਨਟਰਸਚੁੰਗ (ਨਾਈਚਟ ਮੈਡ.), ਏਰਮਿਟਲੁੰਗ, ਏਰਬਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖੋਜ
Untersuchung, Behandlung, Therapie ਇਲਾਜ
Untersuchung, Forschung ਖੋਜ
Untertasse ਫਿਨਕਨ ਪਲੇਟ
ਬੇਲਾਰੂਸ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸਲੇ

ਸੜਕ 'ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ' ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ
ununterbrochen ਬਗੈਰ ਰੁਕੇ
ਅਣਉਰਲੇਟਿਟ (ਐਡ.) ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ
unübersehbar ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
unverdrossen warten
ਅਣਵਰਤੋਂ, ਅਣਵਰਧਾ
ਬੇਲਾਰੂਸ
ਅਸਪਸ਼ਟ
ਅਣਵੰਡੇ ਬਾਲੀਬੈਨ, ਨਾਈਟ ਫਾਰਟੀਗ ਵਾਰਡਨ ਅੱਧੇ ਰਹਿਣਾ
unvollständig; fehlend; ਮੰਗਲ ਗੁੰਮ ਹੈ ()
ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਗਿਆਨਤਾ
ਅਣਚਾਹੇ
ਅਨੌਹਲਸੀਨ ਬੇਆਰਾਮੀ
ਯੂਰੇਨਸ ਯੂਰੇਨਸ
ਯੂਰੀਨ ਪਿਸ਼ਾਬ
Urlaub, ਏਰਲੁਬਨੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਇਜਾਜ਼ਤ)
Urlaub, Ferien machen, Urlaub verbringen ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਓ
Urlaub, Ferien; ਏਰਲੁਬਨੀਸ, ਜੇਨਹੀਮਿਗੰਗ; ਆਰਬੀਟਸਪੌਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ
Urlauber holidaymaker
urtümliches ਤੁਰਕੀ. ਫਾਸਟ ਫੂਡ (“ਵਾਲਲੇ ਕੇਲੇ” -ਲੋਕਲ), ਆਈਨਫੇਸ
ਊਰਵਾਲਡ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ