ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ?

0

ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿੰਗ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦ, femaleਰਤ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਡੇਰ ਦਾਸ ਮਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮਰਦ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਡੀਈਈਆਰ ਹੈ.
ਜਰਮਨ ਵਿਚ genderਰਤ ਲਿੰਗ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਡੀਆਈਈ ਲੇਖ ਹੈ.
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਏਐਸ ਲੇਖ ਹਨ

ਉਪਰੋਕਤ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਹਨ.

ਸ਼ਬਦ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ "" ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰਵਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਇਹ artikel ਜ r ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
The artikel f ਜ e ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
The artikel ਜ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਲਈ ਇਹ;
ਸ਼ਬਦ ਐਲੀ ਐਮ ਆਰ ਜਾਂ ਆਰਟ ਆਰ ਆਈਕੇ “ਡੇਰ ਆਰਟ,
F f e or e e “ਸ਼ਬਦ“ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ”,
N ਜਾਂ s ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ “das art”.

ਜੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੱਤਰ ਡੇਰ-ਡਾਈ-ਡੈਸ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖਰ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ r ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਹੈ.

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ ਜਰਮਨ ਡੇਰ, ਮਰਨ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਰਟਿਕਲਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਰਟਿਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇੱਥੇ ਅਣਮਿਥੇ ਲੇਖ ਵੀ ਹਨ, ਈਨ ਅਤੇ ਈਨ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ.

ਜਰਮਨ ਲੇਖ

ਖਾਸ ਲੇਖ ਭਾਸ਼ਣ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੇਖ ਭਾਸ਼ਣ

ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ ਅੱਖਰ ਮਕੁਕੂਲਿਨਮ, ਫੇਮਿਨਿਨਮ, ਨਿutਟ੍ਰਮ (ਮਰਦ ਲਿੰਗ- genderਰਤ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਜੀਨਸ) ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ. ਪੱਤਰ ਐਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ der ਲੇਖ, F ਪੱਤਰ ਡਾਇਅ ਲੇਖ ਲਈ ਅਤੇ N ਪੱਤਰ ਦਾਸ ਲੇਖ ਲਈ.

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.