ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਜਰਮਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਇਮਬਾਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਲਈ;
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ.
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹਾਨਾ' ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਜੇ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ; ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ theਰਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਮਕ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੋਲਣ ਦੀ ਧੁਨ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੈਰਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ.
ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਰੀਫ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਵਿਦਾਇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਵੇਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟੇਬਲ ਲੇਆਉਟ ਵਿਚ; ਕਟਲਰੀ ਖੱਬੇ, ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ. ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅੱਧ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪਾਸਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਚੱਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਕੂ ਵਰਗੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਚਮਚਾ ਚਾਕੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਈ ਫੋਰਕਸ, ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਟੇ, ਚਮਚੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਲਾਦ ਫੋਰਕ ਇਕ ਆਮ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਲਾਦ ਫੋਰਕ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੱਛੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਚਮਚੇ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚਮਚੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਲੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੇਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵੇਟਰ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਪਕਿਨ ਜੋੜਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਮਕ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ