ਜਰਮਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਜਰਮਨ ਸਜ਼ਾ ਸੈਂਪਲ

ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਜਰਮਨ ਵਾਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਸੈਂਪਲ ਸੇਟਿੰਗਜ਼) ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ "ਇਹ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ", "ਇਹ ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਹੈ" ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ. ਇਸ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਟੇਬਲ ਨੀਲਾ ਹੈ", "ਅਹਮੇਟ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ", "ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ" ਵਰਗੇ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ.ਉਦਾਹਰਨ;

ਦਾਸ ਈਨ ਹਾਊਸ (ਇਹ ਘਰ ਹੈ)

ਦਾਸ ਹਾਊਸ ਐਸਟ ਗਰਿਨ (ਘਰ ਹਰੇ ਹੈ)

ਦਾਸ ਹਾਊਸ ਵਾਟਸ (ਘਰ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਦਾਸ ਹਾਊਸ ਆਈਟ ਨਿਊ (ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ)

ਦਾਸ ਹਾਉਸ alt alt (ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਦਾਸ" ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, "ਦਾਸ" ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ, "ਦਾਸ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ "ਦਾਸ" ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਗਰਮਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਦਾਸ ਆਈਨ ਆਟੋ (ਇਹ ਇਕ ਕਾਰ ਹੈ)

ਦਾਸ ਆਟੋ ist neu (ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ)

ਦਾਸ ਆਟੋ ist grün (ਕਾਰ ਹਰੀ ਹੈ)

ਦਾਸ ਆਟੋ ist gelb (ਕਾਰ ਪੀਲੀ ਹੈ)

ਡਾਇ ਬਲਿ isਮਟ ਰੋਟ (ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਹੈ)

ਡਾਇ ਬਲਿ isਮ ist weiss (ਫੁੱਲ ਚਿੱਟਾ ਹੈ)

ਡਾਇ ਬਲਿ isਮ ਇਸਟ ਸਕੈਨ (ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ)

ਡੇਰ ਸਟੂਹਲ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਕੁਰਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ)

ਡੇਰ ਟਿਸ਼ਚ ਇਸਲ सकਲ (ਸਾਰਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ)

ਡਰ ਮਾਨ ist jung (ਆਦਮੀ ਜਵਾਨ ਹੈ)

Der ਵਿਦਿਆਰਥੀ ist foul (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲਸੀ ਹੈ)


ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਉਦਾਹਰਨ;

der ਕੁਰਸੀ ਆਈਐਸਟੀ ਗ੍ਰੈਨ (ਕੁਰਸੀ ਹਰਾ ਹੈ)

Die ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਿੰਡ ਗ੍ਰੈਨ (ਚੇਅਰਜ਼ ਹਰਾ ਹੈ)

Die Blume ਆਈਐਸਟੀ ਸਕੈਨ (ਫੁੱਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ)

Die ਫੁੱਲ ਸਿੰਡ ਸਕੈਨ (ਫੁੱਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ)

Die ਫੁੱਲ ਸਿੰਡ ਰੋਟ (ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਹੈ)

Die ਫੁੱਲ ਆਈਐਸਟੀ ਜੈੱਲਬ (ਫੁੱਲ ਪੀਲਾ ਹੈ)

ਆਓ ਹੁਣ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ;

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, "das ist ein Stuhl"" ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਕdas ist kein stuhl“ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਰ "ਡੂ ਬਲੂਮੈਨ ਸਿੰਡ ਰੋਟਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, "ਈਨ / ਈਨ / ਕੀਨ / ਕੀਨ ਵਰਗੇ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.


ਡਾਈ ਫ੍ਰੂ ਇਸਟ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ Woਰਤ ਜਵਾਨ ਹੈ. ਵਾਕ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਡਰਾਇ ਫਰਾਊ ਈਟ ਜੁੰਗ (ਔਰਤ ਜਵਾਨ ਹੈ)

ਡਰੋ ਫ਼ਰਾਉ ਈਟੀਟੀ ਨੱਚਟ ਜੰਗ (ਔਰਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ)

ਡ੍ਰੀ ਬਲੇਮ ਈਸਟ ਰੋਟ (ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)

ਡਾਈ ਬਲੂਮ ਆਈਟੀਟੀ ਨਿਕਟ ਰੋਟ (ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਨਹੀ ਹੈ)

Der Stuhl ist lang (ਕੁਰਸੀ ਲੰਮੀ ਹੈ)

der stuhl ist nicht lang (ਕੁਰਸੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਡਰੋ ਬਲੂਮਿਨ ਸਿੰਡ ਸਕਨ (ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਹਨ)

ਡਰੋ ਬਲੂਮਿਨ ਸਿੰਡ ਨੱਚਟ ਸ਼ੌਨ (ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਡੇਟੋ ਸਟੂਡੇਂਨ ਸੀਨ ਫੂਲਲ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲਸੀ ਹਨ)

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਵਾਸੀ ਗਲਤ ਹੈ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ)


ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ "ਨਿਸ਼ਚਤ" ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਿਨਾ. ਸ਼ਬਦ ਨਿਚਟ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ.

der Stuhl ist neu (ਕੁਰਸੀ ਨਵੀਂ ਹੈ)
der Stuhl ist nicht neu (ਚੇਅਰ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਮਰ ਗਿਆ ਸੁੱਲੇ ਸਿਦ ਨੂ (ਚੇਅਰਜ਼ ਨਵੇਂ ਹਨ)
ਮਰੇ ਸੁੱਲੇ ਸਿਦ ਨਿਟਟੂ (ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ)

ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਨਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇ
ਆਉ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਬਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਆ
ਕਰੀਏ;

ਆਈਚ ਬਿਨ (ਯੀਮ-ਯੇਮ-ਯਮ-ਯੇਮ)
ਡੁ ਬਿਸਟ
ਸਾਈ ਸਿਡ
er (IST) IST (ਦਿਰ-ਦੀਰ-ਸਟਾਪ-ਡੂਰ)
sie (die) IST (ਦਿਰ-ਦੀਰ-ਸਟਾਪ-ਦੁਰ)
ਐਸ (ਦਾਸ) IST (ਦਿਰ-ਦਿਰ-ਸਟਾਪ-ਦੁਰ)
ਵੀਰ ਸਿੰਡ (y'iz-y'ız-y'uz-y'üz)
ihr seid
sie sind

ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੁ gramਲੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ;

ਆਈਚ ਬਿਨ ਮੁਹਰਾਮ (ਮੈਂ ਮੁਹਰਾਮ ਹਾਂ)

ich ਬਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ)

ich ਬਿਨ ਲੇਹਰਰ (ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ)

ਡੂ ਬਿਿਸਟ ਲੇਹਰੇਰ (ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ)

ਏਰ ਅਸਟ ਲਹਰਰ (ਉਹ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ)

sie sind studenten (ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ)

sie IST lehrerin (ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ)

ਡੂ ਬਿਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ)

du bist nicht ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ)

ਆਈਚ ਬਿਨ ਅਲੀ (ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਂ)

ich ਬਿਨ nicht ਅਲੀ (ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)

Ich bin nicht Lehrer (ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ)

ਡੂ ਬਿਿਸਟ ਆਰਜਟ (ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ)

ਡੂ ਬਿਸਟ ਨਿਚ ਆਰਜਟ (ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ)

bist du arzt? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ?

ਨੀਿਨ, ich ਬੈਨ ਨਾਇਟ ਆਰਜ਼ਟ (ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)

Ja, Ich bin Arzt (ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ)

Tuğba IST ਲਹਰੇਰੀਨ (ਤੁਗਬਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ)

ਆਤਿ Tuğba Lehrerin (ਕੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ?)

ਜਾ, ਤੁਗਬਾ ਅਸਟ ਲੇਹਰੇਨ (ਹਾਂ, ਟੂਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ)

ਨੀਨ, ਟੂਗਾ ਈਸਟ ਨੱਚਟ ਲੇਹਰੇਨ (ਨੋ, ਟੂਬਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ?

ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ (ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ)

ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ?

ਨੀਨ, ਵਾਇਰ ਸਿੰਧ ਨਾਇਟੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)

wir sind kellner (ਅਸੀਂ ਵੇਟਰ ਹਾਂ)

ਸੇਈ ਟੂਰਕ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਹੋ?

ਨੀਿਨ, ਇਚ ਬੈਨ ਨਿਖਟ ਟੁਰਕੇ (ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)

ਸੇਈ ਸਿੰਡ ਟੂਰਕੇ (ਟੁਰਕਸੁਨੇਯੂਜ਼ੁੱਨ)

ਜਾ, ਇਚ ਬੰਨ ਟੁਰਕੇ (ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਹਾਂ)

ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

 'ਤੇ 9 ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਜਰਮਨ ਸਜ਼ਾ ਸੈਂਪਲ"

  1. ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ।

  2. ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

    1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

  3. ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ.

  4. ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

  5. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ।

  6. ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ