ਜਰਮਨ ਕੌਂਜੰਟੀਵ 1 ਅਤੇ ਕੌਨਜੁਕਤੀਵ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ

0

ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਰਮਨ ਕੋਨਜੰਕਟੀਵ 1 ਅਤੇ ਕੌਨਜੁਕਟਿਵ 2 ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੈਮੈਂਕਸ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜਰਮਨ ਕੋਨਜੁਕਤਵ I ਅਤੇ ਕਾਂਜੁਕਤਵ II….

ਕਾਂਜਕਟਿਵ I: ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ (ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਣ) ਵਿਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ I ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਵ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਏਜੰਟ ਹੈ. ਕੋਨਜੁਕਤੀਵ I ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਛਾ ਵੀ, ਚਾਹ, ਚਾਹ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ…. ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ) ..

ਨਿਯਮਿਤ ਇਰਜੀਲਰ ਸੰਜੋਗ I (ਨਿਯਮਤ-ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲੇਟਾਂ)

ਆਈਚ ਫਰੂਗ-ਈ ਆਈਚ ਨੇਹਮੇ-ਈ-ਈ

ਡੂ ਫਰ-ਏਸਟ ਡੂ ਨੇਹਮ-ਈਸਟ -ਸਟ

ਏਰ, ਸੀਏ, ਈਸ ਫਰੂ-ਈ ਏਰ, ਸੀਏ, ਐਸ ਨੇਹਮ-ਈ-ਈ

ਵਾਇਰ ਟੁਕੜੇ- en wir nehm-en -en

ihr ਭਾਗ- ਅਤੇ ihr nehm-et -et

ਸੀਈ / ਸੀ ਸੀ ਫਰ-ਐਨ ਸੀ / ਸੀਈ ਨੇਹਮ-ਏਨ-ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ

ਕਾਂਜੁਕਤਵ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ…

ਸੰਕੇਤਕ (ਸਧਾਰਣ ਭਾਵਨਾ) ਕਾਂਜੁਕਤੀਵ I

ਪ੍ਰਿੰਸੈਂਸ: ਆਈਚ ਲਾਡ ਡਿਕ ਜ਼ੂਰ ਪਾਰਟੀ ਈਨ * ਈਰ ਲਾਡ ਮਿਚ ਜ਼ੂਰ ਪਾਰਟੀ ਈਨ
(ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) (ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ)

ਪ੍ਰਿਟੀਰੀਟਮ: ਆਈਚ ਲੂਡ ਡਿਕ ਜ਼ੂਰ ਪਾਰਟੀ ਈਨ * ਏਰ ਹੈ ਮਿਚ ਜ਼ੂਰ ਪਾਰਟ ਇੰਗਲਡੇਨ
(ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ) (ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ)

ਪਰਫੈਕਟ: ich habe dich zur party eingeladen * er habe mich zur party eingeladen
(ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ) (ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ)

futur: ich werde dich zur party einladen * er werde mich zur party einladen
(ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ) (ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ)

ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ
ਅਲੀ: ICH GEHE HİER Mİİ MEİNEM SOHN ZUR ARBEİT (ਅਲੀ: ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ)

ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਜੁਕਤਵ ਮੈਂ ਕਰੀਏ
ਈ ਆਰ ਗੇਹੀ ਡਾਰਟ ਮੈਟ ਸੇਨੇਮ ਸੋਹਨ ਜ਼ੁਰ ਆਰਬੀਟ (ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ)
ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ' ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਾਂਜੁਕਤਵ II: ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਚਾਹ, ਬੇਨਤੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਰਡਰ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਵਾਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਰ.

ਕਨਜੈਕਟਿਵ II * ਵਰਡਨ + ਮਾਸਟਰ ਯਾਪੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। WERDEN ਦਾ ਕੰਨਜਕਟਿਵ II ਦਾ ਰੂਪ WÜRDEN ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ

ਸਧਾਰਣ ਵਾਕ (ਸੰਕੇਤ) KONJUKTİV II

ਪ੍ਰਿੰਸੈਂਸ: ਆਈਚ ਕੋਮੇ ਇਚ ਕਾਮ / ਆਈਚ ਵਰਡੇ ਕੋਮੇਨ

ਭਵਿੱਖ: ਆਈਚ ਵਰਡੇ ਕੋਮੇਨ ਆਈਚ ਕਾਮ / ਆਈਚ ਵਰਡੇ ਕੋਮੇਨ

ਪ੍ਰੈਟੀਰਿਟਮ: ਇਰ ਗੈਬ ਐਰ ਹਾਈਟ ਗੇਜਬੇਨ

perfekt: ਏਰ ਟੋਪੀ gegeben er hätte gegeben

ਹੁਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ

ÄCH KÄME NİCHT ZU SPÄT (ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ)

ÜCH WÜRDE NUCHT ZU SPAT KOMMEN (ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ .. ਇਹ ਦੋਨੋ ਸੈਂਟੀਨੇਸਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ

ÄCH WÄRE NİCHT ZU SPAT GEKOMMEN (ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ)

ਕਨਜਕਟਿਵ

ਹਾਏਨ ਸੇਨ ਵਰਡਨ
ਹੇਟਟੇਨ ਵਰਨ ਵੈਰਡੇਨ ਹੈ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਕੰਨਜਕਟਿਵ 2 ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: ਜਰਮਨ ਕੋਨਜੰਕਟਿਵ 2

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.