ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੈਪਸ਼ਨੇਨ ਐੱਮਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ

2

Präpositionen mit Akkusativ

ਅਕਾਸ਼ਿਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ:

bis
durch
entlang
ਲਈ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ
je
ਵਿਰੋਧੀ
ohne
ਪ੍ਰਤੀ
um
ਬਨਾਮ
ਦੁਆਰਾ
ਚੌੜਾ

ਉਦਾਹਰਨ:

ਬਿਸ ਮਿਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ

“ਬਿਸ ਇਫੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਤੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨ, ਨੰਬਰ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ...
Donnerstag ਤੋਂ bis 5 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਬਿਸ ਨਾਚਸਟਸ ਜਹਾਂ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ilir bis ilir ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬੀਸ ਮੋਰਗਨ, ਬੀਸ ਐਕਸਜਂਕਸ
ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਬਿਸ 10 ਗ੍ਰੇਡ
ਬਿਸ (ਨੱਚ) ਮੁਨਚੈਨ,
ਬਿਸ ਵਾਰ ਦਾਸ ਹਾਉਸ
ਬਿਸ ਜ਼ੂਮ ਲੈਜ਼ਨ ਅਤਮਜ਼ੁਗ, ਬਿਸ ਗੇਜ ਮਟਰਟੇਨੈਚਟ
ਬਿਸ ਉਬਰ ਬੀਡ ਓਅਰੇਨ ਵਰਲੀਬਟ

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

ਡੇਰ ਬੱਸ ਫ੍ਰਹਿਟ ਬਿਸ ਜ਼ੂਮ ਬਾਹਨੋਫ…

ਡਚ ਮਿਤ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਸਈ ਰੇਲਡ ਡਰੀਚ ਡੈਨ ਵਾਲਡ
ਡਰੀਫ ਮਰੀ ਨਜ਼ ਅਟੇਮੈਨ
ਏਰ ਕੈਮ ਡਚ ਏਇਨਨ ਮੇਸਰਸਟਿਕ ਉਮ ਲੇਬੇਨ

ਐਂਟਰਲੈਂਗ ਨੱਚਗਸੇਲਟ ਐੱਮਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਡੈਨ ਵੇਗ ਇੰਟਰਲੇਂਗ ਗੇਹੈਨ
ਸਨ ਫਲੱਸ ਐਂਟਰਲਿੰਗ ਸਟੈਨ ਬੂਮ

ਨਚਾਗਸੇਲ ਸੇਲਟਨ ਆਚ ਮੀਟ ਦਤੀਵ
ਡਬਲ ਡਬਲ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਸ
ਡੈਮ ਫਲੱਸ ਐਂਟਰਲਿੰਗ ਸਟੈਨ ਬੇਮੂਮ

ਵੋਰੇਂਜੇਸਟੇਲਟ ਮਿਟ ਦਤੀਵ, ਸੇਲਟਰਨਰ ਮਿਟ ਜੈਨਿਟਿਵ
Entlang dem Fluss Stehen Bäume
Entlang ਡੇਸ ਫਲੱਸਸ ਸਟੀਵਨ ਬੂਮ

ਫਰ ਮਿਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਡਾਈ ਅਉਗੇਬੇ ਯੁੱਧ ਫੁਰ ਮਾਈ ਸ਼ੂਲੇਰ ਜ਼ੂ ਸਕਵਿਏਰਗੀ
ਸੇਈ ਬੇਕਾਮ ਨੂਰ ਨੋਚ ਵੈਨਿਗ ਗੈਲਡ ਫਰ ਵੈਨ ਵੇਗਨ.
ਸਿਏ treffen vorbereitungen ਫਰਾਰ deneval
ਇਚ ਗਰੇਨ ਫੁਰ ਜੇਮੈਂਡੇਨ ਵਿਏ ਡਚ

ਗੇਜ ਮੀਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਏਰ ਕੇਪਫੇਟ ਗੇਜਨ ਏਨੀਨ ਵੈਲਨਿਨ ਲੋਇਨ.
ਏਰ ਸਿਲਗ ਮਿਟ ਡੇਰ ਹੈਡ ਗੇਗਨ ਡਾਈ ਸਪੀਸੀਜ਼
Wir kommen gegen (ਤੋਂ) ਪਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ.

ਜੇ ਮਿਤ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਡਬਲ ਫਾਰ੍ਰਦਮਿਟੀ ਬੈਟਰਗੇਟ ਟੈਗ ਯੂਰੋ ਐਕਸ ਐਂਮਬਰਕੋਨਨ
ਮਾਈਟਰਬੀਟਰ ਮਰ ਗਿਆ

Unflektiert
ਫਾਰਮ (ਨਾਮਜ਼ਦ) üblich:
ਡਬਲ ਫਾਰ੍ਰਦਮਿਟੀ ਬੈਟਰਗੇਟ 17 ਟੈਗ ਯੂਰੋ ਯੂਰੋ
ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ੇਰ

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਵਿਰੋਧੀ
(ਉਲਟਾ) ਮਿਤ ਅਕੂਤੁਤੀਵ

ਆਜ਼ਬਾਊ ਦੇ ਫਲੂਗਫੇਨ ਤੋਂ ਆਰਗੂਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋ ਅਤ ਕੌਂਟਰ
ਸਟੈਡਟਰਟ ਤੋਂ ਸੋਜ਼ਾਲੀਮਿਨਸਟੀਨ ਕਾਉਂਟੀਟੈਕ

ਓਹਨੇ ਮਿਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਡੇਰ ਜੂਜ ਜੰਗ ਓਹਿਨ ਸੇਇਨਨ.
ਓਹਨੇ ਇਗਲੀਿਕਸ ਇਨਟਰੈਸੇਸੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਚਿੰਗ

ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ ਅਕੂਤੁਤੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਈਿੰਗਸਚ੍ਰੀਬਨਨ ਬ੍ਰੀਫ ਬੈਨਚ੍ਰਿਕਟਿਏਨ
ਮਰੀ ਕਰੋ ਵਾਇਰ

ਉਮ ਮਿਲਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਲਉਫਬਹਾਨ ਉਮਿ
ਸੈਂਟਰਸ ਗੇਸਟਿਏਨਜ.
ਏਮਿਨ ਏਇਨੀਨ ਰੱਟ

ਬਨਾਮ ਮਿਤ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਕੋਹਲ ਬਨਾਮ ਵਿੰਡਕ੍ਰਾਪਟ
der französische "magische realismus" ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਖੋਜ

ਮਿਟ ਅਕੂਤੁਤੀਵ ਦੁਆਰਾ
ਸਈਕੀਕਾਨ ਨੱਚ ਯੂਰੋਪਾ ਜ਼ੁਰੂਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਈ ਸ਼ਿਫ਼ ਕੇਹਰਟਨ
ਡੇਰ ਜ਼ੂਗ੍ਰਿਫ auf ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਡਿਫਾਲਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਈ ਵੈੱਬਸਰੇਵਰ ਦੁਆਰਾ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਤ ਅਕੂਤੁਤੀਵ
ਵਿਲੀਜ਼
ਵਾਈਡ ਡੈਨ ਸਟੀਨੇਜਰਪੋਲ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
2 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
  1. ਸਵਾਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ

    1. awd ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

      Iyi

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.