ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਜਰਮਨੀਕਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ.ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ candidateੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ.

ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ; ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਜਰਮਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.


ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ 55. ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਨਾ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ
ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਸਫੈਦ ਬੈਕਅਪ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਨ
ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ
ਸਬੂਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
* ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
* ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ: ਸੰਗਠਨ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਪਲੇਟ, ਹਸਤਾਖਰ ਸਰਕੂਲਰ
* ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕ (ਇਹ ਰਕਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 643 ਯੂਰੋ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)
* ਡੀਡਜ਼, ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਬੁਕ ਯਾਨੀ ਗੋਲ-ਟ੍ਰੈਪ ਏਅਰ ਟਿਕਟ
30.000 ਯੂਰੋ ਵਿਆਪਕ Schengen ਯਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ.

ਨੋਟ: ਉਪਰਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਵੀਨਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਨਸੂਲਰ ਅਥੌਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ