ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਮਕ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ, ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਮੌਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇਦਿਨ, ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ.

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ.


ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ.
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ.
ਫੇਰ ਆਓ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ.
ਫਿਰ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਵੇਖੀਏ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ (ਡੇਰ ਮੋਨੇਟ)

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟ
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ
ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ
ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ
ਮਾਰਚ ਮਾਰਟ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੀਸਾਨ
ਮਾਈ ਮੇਜ
ਜੂਨੀ ਹੈਜ਼ੀਨ
ਜੂਲੀ ਟੈਂਮਜ਼
ਅਗਸਤ ਅਗਸਤ
ਸਤੰਬਰ Eylül
ਅਕਤੂਬਰ ਏਕਮ
ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ
ਦਸੰਬਰ ਦਸੰਬਰ

ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ:
ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,: ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ

 1. ਜਨਵਰੀ: ਜਨਵਰੀ (ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ)
 2. ਫਰਵਰੀ: ਫਰਵਰੀ (ਫਰਵਰੀ)
 3. ਮਾਰਚ: ਮਾਰਚ (ਮੇਘਟਸ)
 4. ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ)
 5. ਮਈ: ਮਾਈ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
 6. ਜੂਨ: ਜੂਨੀ (ਯੂਨੀ)
 7. ਜੁਲਾਈ : ਜੂਲੀ (ਯੂਲੀ)
 8. ਅਗਸਤ: ਅਗਸਤ (ਅਗਸਤ)
 9. ਸਤੰਬਰ: ਸਤੰਬਰ (zeptemba :)
 10. ਅਕਤੂਬਰ: ਅਕਤੂਬਰ (octo:ba:)
 11. ਨਵੰਬਰ: ਨਵੰਬਰ (ਨਵੰਬਾ :)
 12. ਦਸੰਬਰ: ਦਸੰਬਰ (detsemba:)

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ:

 • ਡੇਰ ਏਰਸਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਜਨੂਅਰ
 • ਡੇਰ ਜੇਵੇਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟੀ ਫਰਵਰੀ
 • ਡੇਰ ਡਰੀਟ ਮੋਨਟ ਹੈਜੈੱਟ ਮਾਰਜ
 • ਡੇਰ ਵਿਏਟੇ ਮੋਨਾਟ ਹੈਜੈਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ
 • ਡੇਰ ਫ਼ੂਫਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਮਾਈ
 • ਡੇਰ ਸੀਚੇਸ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਜੂਨੀ
 • ਡੇਰ ਸਿਏਬਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇੱਸਟ ਜੂਲੀ
 • ਡੇਰ ਅਚਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਅਗਸਤ
 • ਡੇਰ ਨਿਊਨੇਟ ਮੋਨਾਟ ਹਾਏਸਫ ਸਤੰਬਰ
 • ਡੇਰ ਜਹੇਨਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਿਟ ਅਕਤੂਬਰ
 • ਡੇਰ ਅਲਫੇਟੇ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਨਵੰਬਰ
 • ਡੇਰ ਜ਼ਵਾਟਫੈਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਦਸੰਬਰ


ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉਚਾਰਨ

ਆਉ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਆਇਲਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ
ਜਰਮਨ ਤੁਰਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੁਗ
ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ
ਮਾਰਚ ਮਾਰਟ ਮੇਘਟਸ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੀਸਾਨ ਐਪਗਿਲ
ਮਾਈ ਮੇਜ May
ਜੂਨੀ ਹੈਜ਼ੀਨ ਯੂਨੀ
ਜੂਲੀ ਟੈਂਮਜ਼ ਯੂਲੀ
ਅਗਸਤ ਅਗਸਤ agust
ਸਤੰਬਰ Eylül zeptemba
ਅਕਤੂਬਰ ਏਕਮ ਅਕਤੂਬਰ:ਬਾ
ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ novemba
ਦਸੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਡੇਟਸੇਂਬਾ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਕਸਰ ਕੈਲੰਡਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਉ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ।

 • ਜਨਵਰੀ (ਜਨਵਰੀ)
 • ਫਰਵਰੀ (ਫਰਵਰੀ)
 • ਮਾਰਜ਼ (Mär/Mrz)
 • ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ)
 • ਮਾਈ (ਮਾਈ)
 • ਜੂਨੀ (ਜੂਨ)
 • ਜੂਲੀ (ਜੁਲਾਈ)
 • ਅਗਸਤ (ਅਗਸਤ)
 • ਸਤੰਬਰ
 • ਅਕਤੂਬਰ (ਅਕਤੂਬਰ)
 • ਨਵੰਬਰ (ਨਵੰਬਰ)
 • ਦਸੰਬਰ (ਦੇਜ਼)

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.. ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ.

ਹੇਠ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਲਿਖਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ:

 • ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ: ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ
 • ਸਰਦੀਆਂ: ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ
 • ਫਰੂਹਲਿੰਗ: ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ
 • ਸਮਰ: ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ

ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ
ਜਰਮਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
ਵਿੰਟਰ
ਦਸੰਬਰ ਦਸੰਬਰ
ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ
ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ
ਜਰਮਨ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
FRUHLING
ਮਾਰਚ ਮਾਰਟ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੀਸਾਨ
ਮਾਈ ਮੇਜ
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ
ਜਰਮਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
ਸੋਮਰ
ਜੂਨੀ ਹੈਜ਼ੀਨ
ਜੂਲੀ ਟੈਂਮਜ਼
ਅਗਸਤ ਅਗਸਤ
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ
ਜਰਮਨ ਪਤਝੜ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ
ਹਰਬਸਟ
ਸਤੰਬਰ Eylül
ਅਕਤੂਬਰ ਏਕਮ
ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ
ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ
ਬਸੰਤ ਬਸੰਤ
Sommer ਗਰਮੀ
ਪਤਝੜ ਡਿੱਗ
ਵਿੰਟਰ ਸਰਦੀ

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ.

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ;

ਡੀਜ਼ੰਬਰ, ਜੈਨੁਆਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜੂਨੀ, ਜੂਲੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਸਤੰਬਰ, ਓਕਟੋਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ "ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ" ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਂ:

ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ?

(ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)

 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist Oktober. (ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • ਮੋਨਤ ist ਜੂਨੀ. (ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist अप्रैल. (ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • ਮੋਨਤ ist ਮਾਈ. (ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist ਜਨੂਅਰ. (ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਂ)

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਦਿਨ

ਜਰਮਨ ਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ
ਜਰਮਨ ਦਿਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ

ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ
ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ
ਜਰਮਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ Di:nztag
ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਿਤਵੋਹ
ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਡੈਨਮਾਰਕ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ fghaytag
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਸਟੈਗ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਂਟੈਗ

ਜਰਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਮੂਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਰੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ

ਜਰਮਨ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 6ਵੀਂ-7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

35.000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਮਨ learningਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ.

ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ: ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ:
ਜਨਵਰੀ: ਜਨਵਰੀ
ਫਰਵਰੀ: ਫਰਵਰੀ
ਮਾਰਚ: ਮਾਰਜ਼
ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ
ਮਈ: ਮਈ
ਜੂਨ: ਜੂਨੀ
ਜੁਲਾਈ: ਜੂਲੀ
ਅਗਸਤ: ਅਗਸਤ
ਸਤੰਬਰ: ਸਤੰਬਰ
ਅਕਤੂਬਰ: ਓਕਟੋਬਰ
ਨਵੰਬਰ: ਨਵੰਬਰ
ਦਸੰਬਰ: ਡੇਜ਼ੈਂਬਰ

months ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਜਨਵਰੀ: ਜਨੂਆਰ (ਯਾਨੂਅਰ)
ਫਰਵਰੀ: ਫਰਵਰੀ (februar)
ਮਾਰਚ: ਮਾਰਜ (ਮੈਜਟਸ)
ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਮਈ: ਮਾਈ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਜੂਨ: ਜੂਨ (ਯੁਨੀ)
ਜੁਲਾਈ: ਜੁਲੀ (ਯੂਲੀ)
ਅਗਸਤ: ਅਗਸਤ (ਅਗਸਤ)
ਸਿਤੰਬਰ: ਸਤੰਬਰ (zeptemba :)
ਅਕਤੂਬਰ: ਓਕਟਰ (ਓਕਟੋ: ਬਾ :)
ਨਵੰਬਰ: ਨਵੰਬਰ (novemba :)
ਦਸੰਬਰ: ਦਸੰਬਰ (detsemba :)

ਜਨਵਰੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ?

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਹੈ।

ਜੂਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ?

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੂਨੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ?

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ ਸਤੰਬਰ ਹੈ।'ਤੇ 46 ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ"

 1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 🙂

 2. ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ n ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

 3. ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ।

 4. ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 5. ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ YAAAAAAA
  ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ YAAA ਹੈ

   1. ਨੌਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਲੈਕਚਰ, ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ

   1. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ

 6. ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ !!!!!

 7. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ।
  ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਮਨੈਕਸ

 8. ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ।

 9. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਨਾ।

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ