ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਆਈਲਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੇਖਾਂਗੇ. ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇਦਿਨ, ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ.

ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ.
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ.
ਫੇਰ ਆਓ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ.
ਫਿਰ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਵੇਖੀਏ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ (ਡੇਰ ਮੋਨੇਟ)

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਾ
1 ਜਨਵਰੀ 7 ਜੂਲੀ
2 ਫਰਵਰੀ 8 ਅਗਸਤ
3 ਮਾਰਚ 9 ਸਤੰਬਰ
4 ਅਪ੍ਰੈਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ
5 ਮਈ, 11 ਨਵੰਬਰ
6 ਜੂਨੀ 12 ਦਸੰਬਰ

ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ:
ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,: ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਨਵਰੀ: ਜਨੂਆਰ (ਯਾਨੂਅਰ)

ਫਰਵਰੀ: ਫਰਵਰੀ (februar)

ਮਾਰਚ: ਮਾਰਜ (ਮੈਜਟਸ)

ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ)

ਮਈ: ਮਾਈ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਜੂਨ: ਜੂਨ (ਯੁਨੀ)

ਜੁਲਾਈ: ਜੁਲੀ (ਯੂਲੀ)

ਅਗਸਤ: ਅਗਸਤ (ਅਗਸਤ)

ਸਿਤੰਬਰ: ਸਤੰਬਰ (zeptemba :)

ਅਕਤੂਬਰ: ਓਕਟਰ (ਓਕਟੋ: ਬਾ :)

ਨਵੰਬਰ: ਨਵੰਬਰ (novemba :)

ਦਸੰਬਰ: ਦਸੰਬਰ (detsemba :)

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਦੋਸਤ, ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ:

 • ਡੇਰ ਏਰਸਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਜਨੂਅਰ
 • ਡੇਰ ਜੇਵੇਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟੀ ਫਰਵਰੀ
 • ਡੇਰ ਡਰੀਟ ਮੋਨਟ ਹੈਜੈੱਟ ਮਾਰਜ
 • ਡੇਰ ਵਿਏਟੇ ਮੋਨਾਟ ਹੈਜੈਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ
 • ਡੇਰ ਫ਼ੂਫਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਮਾਈ
 • ਡੇਰ ਸੀਚੇਸ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਜੂਨੀ
 • ਡੇਰ ਸਿਏਬਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇੱਸਟ ਜੂਲੀ
 • ਡੇਰ ਅਚਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਅਗਸਤ
 • ਡੇਰ ਨਿਊਨੇਟ ਮੋਨਾਟ ਹਾਏਸਫ ਸਤੰਬਰ
 • ਡੇਰ ਜਹੇਨਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਿਟ ਅਕਤੂਬਰ
 • ਡੇਰ ਅਲਫੇਟੇ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਨਵੰਬਰ
 • ਡੇਰ ਜ਼ਵਾਟਫੈਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਦਸੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ.

ਹੇਠ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਲਿਖਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪਤਝੜ : ਡਿੱਗ

ਵਿੰਟਰ : ਸਰਦੀ

ਬਸੰਤ : ਬਸੰਤ

Sommer : ਗਰਮੀ

ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਵਿੰਟਰ

ਵਿੰਟਰ

ਬਸੰਤ

ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ

Sommer

Summer

ਪਤਝੜ

ਆਟੋਮੈਨ

ਦਸੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਮਾਰਚ ਮਾਰਟ ਜੂਨੀ ਹੈਜ਼ੀਨ ਸਤੰਬਰ Eylül
ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੀਸਾਨ ਜੂਲੀ ਟੈਂਮਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਏਕਮ
ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਈ, ਮੇਜ ਅਗਸਤ ਅਗਸਤ ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਬਸੰਤ: ਫਰੁਲਿੰਗ (ਫਰੂ: ਲਿੰਗ)

ਗਰਮੀ: ਸੋਮੇਰ (zo: mır)

ਪਤਝੜ: ਹਰਬਸਟ (ਹਰਪਸਟ)

ਵਿੰਟਰ: ਵਿੰਟਰ (ਵਿੰਟਰ)

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ.

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ;

ਡੀਜ਼ੰਬਰ, ਜੈਨੁਆਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜੂਨੀ, ਜੂਲੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਸਤੰਬਰ, ਓਕਟੋਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਂ:

ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ?

(ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)

 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist Oktober. (ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • ਮੋਨਤ ist ਜੂਨੀ. (ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist अप्रैल. (ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • ਮੋਨਤ ist ਮਾਈ. (ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist ਜਨੂਅਰ. (ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਂ)

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ relevantੁਕਵਾਂ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦਿਨ

ਜਰਮਨੀ ਦਿਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ

ਜਰਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਮੂਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਰੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

35.000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਮਨ learningਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ.

ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ