ਜਰਮਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ

ਜਰਮਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਰਮਨੈਕਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨ ਹਵਾਲੇ

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂਸ਼, ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਰਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਰਮਨ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਰਮਨ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ਪਿਆਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਜਰਮਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੋਰਸ ਜਰਮਨਕਸ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ germanx ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਲਿਟਰੀਅਲ ਵਰਡਜ਼, ਜਾਰਮੇਨ ਵਾਇਸੇ

ਵੇਨ ਫਰੀਹੀਟ ਯੂਅਰਹਾਊਟ ਐਟਵੇਸ ਬੈਡਊਟ, ਡੈਨ ਡਾਸ ਰੀਚਟ, ਅਤੇਰੇਨ.

ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਜਾਰਜ ਔਰਵੇਲ
-----------------
ਡਰੀ ਫਰਾਈਹੀਟ ਈਸਟ ਨੱਚਟ ਮਰਨ ਵਿਕੁਰ, ਵਿਸ਼ਬੀਗ ਜ਼ੂ ਹੈਂਡਲਲ, ਸੈਨਡਰੈਨ ਫੇਰਹਿਕਕੇਟ, ਵਰਨਿਊਨਟਟੀਗ ਜੂ ਹੈਂਡਲਿਲ.

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਰੁਡੌਲਫ ਵੀਰਚੋ
---------
ਫ੍ਰੀ ਸੈੱਨ, ਹੇਜੀਸ ਵਹਲੇਨ ਕੋਨਨਨ, ਵੈਲੇਨ ਸਕਲਵੇ ਮੈਨ ਸੈਮੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਜੀਨ ਮੋਰੈ

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
---------
ਫਰਾuੂ ਜ਼ੂ ਸੀਨ ਇਸਟ ਸਕੁਵਰ - ਮੈਨ ਮੁਸ ਵਾਈ ਈਨ ਮਾਨ ਤੋਂ, ਸੀਚ ਬੈਨਰਹਮੇਨ ਵਿਈ ਈਨੇ ਡੈਮ, ਅੱਸੇਸਨ ਵਾਈ ਈਨ ਮਡਚੇਨ ਐਂਡ ਸਕੂਫਟੇਨ ਵਾਈ ਈਨ ਪਫਰਡ.

ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ
--------

ਵੈਰਬਿੰਜਿ ਡੇ ਦ ਜੇਟ ਨਿਕਟ ਮਿਟ ਡੇਰ ਸੁਕੇ ਨੱਚ ਐਨੇਮ ਹਿੰਦਵਰਿਸ,
villeicht ist keines

ਫ਼੍ਰਾਂਜ਼ ਕਾਫਕਾ

ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ
----------ਅਚਿਨੇ ਅੁਫ ਡੀਨੇ ਗੇਡਨਕੇਨ! ਸੀਏ ਸਿੰਡ ਡੇਰ ਅਨਫਾਂਗ ਡੀਨਰ ਟੈਟਨ
ਚਾਈਨੀਸੈਚ ਵੇਸੀਟ

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ!
-----
ਹਿਉਟਿਗੇਂਗਟਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਫਿਲੇ ਵਿਏਲੇ ਜਿਲੇਹਤਰ ਮੇਹਰ, ਏਲਸ ਸਿਏ ਵਿਸੀਸਨ; ਜ਼ੀਟਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਮੈਟਿਅਸ ਕਲੌਡੀਅਸ

ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ.

------
ਵਾਇਰ ਸਿਚ ਸੈਲਬਸਟ ਲੌਫ,
ਵਰਡ ਸਿਚ ਸ਼ਾਦਾਮ ਮੁਸੇਨ

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਰਬੀ
------ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਡੂਫਟ ਡੋਰ ਬਲੂਮੈਨ ਆਵਟੀ,

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮ ਕਲੇਗ ਡੇਰ ਮਿਊਸਿਕ ਐਰਬੇਟ, ਇਤ ਕੀਇਨ ਮੇਨਸਚ, ਸਡਨਡੇਨ ਏਨ ਏਸੈਲ.

ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਜਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਬਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਰ ਹੈ.

ਅਰਬੀ
-------
ਡਿੰਗ ਏਨਮਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਸਿਚ, ਮਰਨ ਈਨ ਨੱਚਟਸ ਐਜੈੱਨ,
ਹਾਰਟ ਡਿੰਗੇ, ਡੂ ਈਐਮ ਨਚਟ ਗੇਫੋਲਨ.

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਅਰਬੀ
-------
Wer Honig essen will,
ਡੇਰ ਏਰਡਰਿਜ ਡਾਸ ਸਟਕੇਨ ਡੇਰ ਬਏਨੇਨ

ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ,
ਅਰਨੀ

ਅਰਬੀ
---------
ਵਰਨਰ ਈਇਨ ਅਨਿਲੇਬਰੇਜ ਕ੍ਰੈਂਕਹੀਟ ਹੈਟ, ਗਲੇਟ ਅਲੇਸ, ਐਰ ਹਾਰਟ ਸੀ.

ਅਰਬੀ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
--------
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ '

ਅਰਬੀ

ਕੌਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਦਾ ਹੈ
------ਵੈਨ ich zuhöre, ਹਾਏ ich den Nutzen
ਵੈਨ ਇਚ ਸਪਰੇਕ, ਹਾਬੇਨ ਆਈਨ ਐਂਡਰੇ.

ਅਰਬੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
-----------
ਵਾਉਲ ਡਾਈਰ ਏਇਨੈਨ ਰਾਇਸੇਬੀਗੇਟਰ ਐਂਡ ਡੈਨ ਐਰਸਟ ਵੇਨਗੇਜ

ਅਰਬੀ

ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
--------
ਨਿਮੰਦ ਕੰਨ ਏਇਨੀਮ ਅਤੇਰੇਨ ਡੈਨ ਟੈਨਨ ਟਰੌਕਨੇਨ

(ਅਫਰੀਕਾ)

ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫਾਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
-------
ਏਨ ਲੌਕ ਫਲੇਟ ਵਿਚ ਵਾਇਰ ਜ਼ਵੇਮਲ

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ.

ਅਰਬੀ
------
ਵੇਅਰ ਅਨਜੈਫਗਟ ਗਿਬਟ, ਗਿਬਟ ਡੋਪਪਲੇਟ

ਅਰਬੀ

ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
-----
Wie leicht ist für den Zuschauer

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੈ.

ਅਰਬੀ
---------
ਵਿਲਸਟ ਡੂ ਸਿੱਕਰਿਟੀ ਇਮ ਲੇਬੇਨ, ਗਾਇਕ ਈਮੇਰ ਆਈ. ਵੀ. ਵੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਅਰਬੀ
-----
ਦਸਾ ਬਸਟੇ ਵਿਸੇਨ ਈਸਟ ਦਾਸ, ਵੈਨ ਡੂ ਆਸ ਬੌਚਸਟ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ.

ਅਰਬੀ
------
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਆਦਮੀ ਆਉਚ ਦਾਸ ਲਿੱਤ ਡੇਰ ਵਾਰਹਿਤ ਨੱਚਟ ਔਸਲੋਸਚੇਨ.

ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ.

ਅਰਬੀ
---------
ਵਾਇਰ ਵਿਲੀਅਮ ਲੀਜ ਵਿਜੇਜਰ ਜ਼ੀਟ ਜ਼ੂਮ ਡੈਨਕੇਨ.

ਭਾਰਤ ਨੂੰ

ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ
--------
ਫਲੱਸ ਤੋਂ ਟੈਡਲੇ ਨਿਚ, ਵੈਨ ਡੂ ਇਨਸ, ਵੈਸਰ ਫਾਲਸਟ.

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ, ਨੁਕਤਾ ਲੱਭਣਾ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ
----------
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਟਿਕਟਜ਼ ਜ਼ਮ ਏਸਿਨ

ਕੈਲਸੀਅਮਿਆਨਿਨ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ

ਰੂਸ
------
ਏਨੀਮ ਗੈਸਚੇਨਟਮ ਗੌਲ
ਸਕਾਊਟ ਮੈਨ ਨੱਚਟ ਇਨ ਮਿਲ

ਤੋਹਫ਼ੇ
--------
ਨਚਟ ਫਰ ਡਾਸ ਲੇਬੇਨ, ਫੇਰ ਡੇਰ ਸ਼ੂਕ ਲੈਨਨ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ
------
ਗਊ ਮੈਨਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ!

ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਆਸਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ
------
ਵੈਨ ਜ਼ਵੇਈ ਦਾਸ ਗਲੇਚ ਟਾਊਨ!

ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ
-----
ਨੀਮੈਂਡ ਕਨ ਅਉ ਡੂਅਰ ਈਨ ਮਾਸਕ ਟ੍ਰੇਜੇਨ!

ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
------
ਮੈਂ ਕਹ ਕੈਨਟ ਡੈਨ, ਡਰੀ ਮੀਟਕ, ਅਮੇਰ ਨੈਕਟ ਡੈਨ, ਡੈਮ ਸਿਏ ਗੇਹਬਰ.

ਉਹ ਗਊ ਸਗਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ.
---------
ਡੇਰ ਫਲਹ ਮਟ ਲੋਅਵੇਨ ਮੇਹਰ ਜ਼ੂ ਸਕਾਫੇਨ ਅਲ ਲੋ ਲੋਨ ਫਲੋਹ

ਬਿੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਿੱਟ ਲਿਆ ਹੈ
-------
ਸਕਲਫੇਨ ਲਾਈਨ ਡਾਈਨ ਸਕੈਜਿਜ਼

ਸੱਪ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
-------
Wenn du wissen willst, ਡੇਨ ਨਹਿਰਬਾਰ ਵਾਨ ਦਿਰ ਡਿਨਕਟ ਸੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.
-------
ਆਰਮ ਓਡਰ ਰੀੀਚ, ਅਤੇ ਗੋਟ ਸਿੰਡ ਏਲ ਗਲੇਚ.
ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਾਰੇ

ਆਰਮ ਮੀਟ ਏਹਰੇਨ ਸੈਂਟਜ਼ਟ ਬੀਈ ਹੈਰੇਨ
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ

ਆਰਮ ਅੱਡ ਹਾੱਸਲਿਕ ਕੈਨ ਮੈਨ ਨਿਖਟ ਵਰਸਟੈਕਨ.
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ

ਆਰੇ ਮੈਗ ਮੈਨ ਹਾਬੇਨ, ਬੈਟਲਰ ਨਚਟ.
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਿਖਾਰੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਹਨ'ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ"

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ