ਜਰਮਨ ਵਾਚ (ਮਰਨ ਊਹਰਸੀਟ), ਸੈਨਿੰਗ ਦ ਜ਼ਰਜ਼ੀ ਅਮੇਰਜ, ਵਾਈ ਸਪੇਟ ਆਟ ਸਪ?

ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ (die uhrzeit), ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਕਹਿਣਾ, Wie spät ist es?

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ; ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਨਾਮਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

 • ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ?
 • ਜਰਮਨ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਦੱਸੋ!
 • ਜਰਮਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ?
 • ਜਰਮਨ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ?

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ, ਚੌਥਾਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ. ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਠ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਹ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੀਹ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ?

 • ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਾਚ: ਮਰੀ ਉਰਰਜੀਤ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

1. Wie spät is es es?
2. ਵਿਵੀਐਲ ਊਹ ਈਸਟ ਐਸਐਸ?

Wie spät is es es? ਅਤੇ ਵਿਵੀਐਲ ਊਹ ਈਸਟ ਐਸਐਸ? ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋ ਹੈ.
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ve ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ.

ਸਪੈਟ ਵਿਚ ਅਬੀਲ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ä ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਦੋਸਤ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ.


ਜਰਮਨ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 1 ਤੇ, ਪੰਜ ਵਜੇ ਵਾਂਗ)
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ (ਫਾਰਮਲ) ਲਈ 12-24 ਨੰਬਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ 20.00- ਘੰਟੇ ਉਨੀ ਤੀਹ).

 • ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਰਮਲ (ਆਫਿਜ਼ਿਏਲ) ਵਾਚ
 • ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਨਫਰਮੇਲ (ਇਨੋਫਿਜ਼ਿਅਲ) ਪਹਿਰ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Inoffiziell ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ çıktı Inoffiziell diye ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾ offiziell ਵੀ resmi ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਹਨ

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋ ਰਸਮੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਉ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਘੰਟੇ.


ਜਰਮਨ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ:

ਏਸ ਯੂਟੀ ਯੂ.

ਜਰਮਨ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਸਮਾਂ 5: ਏਸ ਈਟ ਫੂਨਫ ਉਰਹ
 • ਟਾਈਮ 7: ਐਸ ਈਟ ਸੀਬੇਨ ਉਹਰ
 • ਟਾਈਮ 8: ਏਸ ਈਸਟ ਅਚਟ ਉਹਰ
 • 9 ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ: ਏਸ ਈਟੀ ਨਿਊਨ ਉਹਰ
 • 10 ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ: ਐਸ ਈਟ ਜਹਾਂ ਊਹ
 • ਟਾਈਮ 12: ਏਸ ਈਸਟ ਜ਼ਵਾਲਫ ਉਰਹ

co ist ਪੰਜ ਦੇਖਣ

ਘੰਟੇ ਪੰਜ

co ist ਚਾਰ ਦੇਖਣ

ਘੰਟੇ ਚਾਰ

co ist zehn ਦੇਖਣ

ਘੰਟੇ on

co ist ਐੱਲਫ ਦੇਖਣ

ਘੰਟੇ ਗਿਆਰਾਂ

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਈਏ.

ਜਰਮਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਹੋ
ਜਰਮਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਹੋ

ਹੁਣ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਨਾ ਦੱਸੋ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਨਾ ਦੱਸੋ

Es ist halb +. (+ 1)….

ਜੇ ਘੜੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਅੰਕ.
ਸ਼ਬਦ ਹਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੈ.
ਆਓ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀਏ.

 • ਚਾਰ ਵਜੇ: ਏਸ ਈਸਟੀ ਹਲਫਫਨਫ
 • ਪੰਜ ਵਜੇ: ਐਸ ਈਟ ਹਲਕਾ ਸੇਚ
 • ਛੇ-ਛੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਏਸ ਈਸਟੀ ਹਲਕਾ ਸਿਏਬੇਨ
 • ਅੱਧੇ ਅਖੀਰ ਦਸ: ਏਸ ਈਸਟੀ ਹਲਫ ਐਲਫ

ਏਸ ਅਤਲਾਲ ਸਿਬਨੇ

ਸਾ halfੇ ਛੇ ਵਜੇ ਹਨ

Es ist halb zwei

ਡੇ half ਵਜੇ ਹਨ

ਏਸ ਐੱਸ ਹਲਹ ਫਨਫ

ਸਾ .ੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹਨ

Es ist halb vier

ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੀਹ

Es ist halb zehn

ਸਾ halfੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਹਨ

ਏਸ ਐੱਸ ਐੱਚ ਐੱਚ ਐੱਚ ਐੱਲਫ

ਸਾ halfੇ ਦਸ ਵਜੇ ਹਨ

ES ist halb neun

ਸਾ halfੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹਨ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਹਲਬ ਸਿਏਬੇਨ: ਸਾਢੇ ਛੇ
 • ਹਲਬ ਅਚਟ: ਸਾਢੇ ਸੱਤ
 • ਹਲਬ ਐਲਫ: ਡੇਢ ਅਤੇ ਡੇਢ
 • ਡੇਢ: ਹਲਾਂਬ ਜ਼ਵੇਈ
 • ਸਾਢੇ ਡੇਢ: ਹਲਲਬਰੇ
 • ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ: ਹਾਲੀਬ ਵੇਅਰ

ਇਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਆਉ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇ.
ਇਲੈਸਟੇਟਿਡ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਨਾ ਦੱਸੋ
ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਨਾ ਦੱਸੋ

* ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਡੇ and ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇ half ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ.

ਜਰਮਨ ਟਾਈਮਜ਼

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਿਮਾਹੀ ve ਤਿਮਾਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਰਮਨ ਪਹਿਰ
ਜਰਮਨ ਪਹਿਰ

Es ist Viertel nach ……………………………… ..

Es is Viertel vor ………………………………….

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਲਡਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਕੁਆਰਟਰ - ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 1. Es ist Viertel nach…………………. ਪੈਟਰਨ “ਤਿਮਾਹੀਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ". ਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁਆਰਟਰ ਬਿੰਦੂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ.
 2. Es ist Viertel vor …………………. ਪੈਟਰਨ “ਤਿਮਾਹੀਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ". ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ, ਜਰਮਨ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਲੀ "ਤਿਮਾਹੀ"ਇਹ ਸ਼ਬਦ"ਤਿਮਾਹੀਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੌਣਾ ਕੁ ਵਜੇ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਟਿਕਟ ਘੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

Es ist Viertel nach ……………

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਛ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਲੰਘਣਾ". ਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁਆਰਟਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਡਰੇਈ" ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵੀਅਰਟੇਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਮਾਹੀ. ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ.

Es ist Viertel nach vier

ਸਾ quarterੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹਨ

Es ist Viertel nach sieben

ਸਾ sevenੇ ਸੱਤ

Es ist Viertel nach neun

ਸਮਾਂ ਸਾ quarterੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ

Es ist Viertel nach elf

ਸਾ quarterੇ ਦਸ ਵਜੇ ਹਨ

Es ist Viertel nach zwölf

ਸਾ quarterੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਹਨ

Es ist Viertel nach zwei

ਤਿਮਾਹੀ ਪਿਛਲੇ

Es ist viertel nach drei

ਤਿਮਾਹੀ ਪਿਛਲੇ

Es ist Viertel nach sechs

ਸਾ sixੇ ਛੇ

ਜਰਮਨ ਕੁਆਰਟਰ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵੀਟਰਲ ਨੱਚ ਫੂਨਫ
 • ਅੱਠ ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵਾਈਰਟਲ ਨੱਚ ਅੱਚਟ
 • ਤਿਮਾਹੀ ਚਾਰ ਹੈ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵਾਈਰਟਲ ਨੱਚ ਵਿਅਰ
 • ਕੁਆਰਟਰ ਸੱਤ ਹੈ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵੀਟਰਲ ਨੱਚ ਸਿਏਬੇਨ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਈਸ ਵਾਇਟਰਲ ਵੋਰ ……………

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਹੋ". ਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਿੰਦੂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ, ਅਰਥਾਤ, "ਵਿਅੰਗ", ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵੀਅਰਟੇਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਮਾਹੀ. ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ.

Es ist Viertel vor neun

ਇਹ ਨੌਂ ਵਜੇ ਹੈ

Es ist Viertel vor zehn

ਇਹ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਵਜੇ ਹੈ

Es ist viertel vor elf

ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਹਨ

Es ist Viertel vor zwei

ਇਹ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈ

Es ist Viertel vor vier

ਇਹ ਚੌਥਾ ਹੈ

Es ist viertel vor drei

ਇਹ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੈ

Es ist Viertel vor zwölf

ਇਹ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹੈ

Es ist Viertel vor fünf

ਇਹ ਪੌਣਾ ਪੰਜ ਹੈ

Es ist Viertel vor sechs

ਇਹ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਛੇ ਵਜੇ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਕੁਆਰਟਰ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਘੜੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਪੰਜ ਹੈ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵਾਈਰਟਲ ਵੌਰ ਫਨਫ
 • ਘੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ: ਏਸ ਵਾਇਟੈਲ ਵੌਰ ਅਚਟ
 • ਘੜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਹਨ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵਾਈਰਟਲ ਵੌਰ ਵਾਇਰ
 • ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੱਤ ਚੌਥਾਈ ਹਨ: ਏਸ ਈਟੀਟ ਵੈਰੀਟਲ ਵੌਰ ਸਿਏਬੇਨ

ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵਾਚ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਏਸ ਐਸਟ ਏਚ ਵਰ / ਨੱਚ IST

ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਜੇ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇੱਥੇ Vor ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੰਘਣਾ.

Es is …………………… .. ਨਾਚ ……………………… ..

ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਹੈ …………………… .. ਜਾਂ …………………………

ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਣਾ, ਰਾਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, Vor ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ var, ਕਲਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਘੰਟਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹਨ.ਕੇਸ਼ਬਦ ”ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਵੱਜੇ ਹਨ, "Vorਸ਼ਬਦ ”ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਦੂਜੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸੋ. ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਏ.

co ist ਪੰਜ ਕੇ zehn.

ਘੰਟੇ ਅਣ ਪੰਜ ਲੰਘਣਾ

co ist zehn ਕੇ ਦੋ

ਘੰਟੇ ਦੋ on ਲੰਘਣਾ

co ist zwanzig ਕੇ Drei 

ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੀਹ ਲੰਘਣਾ

co ist funfundzwanzig ਕੇ ਚਾਰ 

ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪੱਚੀ ਲੰਘਣਾ

co ist ਐੱਲਫ ਕੇ sieben

ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਗਿਆਰਾਂ ਲੰਘਣਾ

co ist zehn ਕੇ ਪੰਜ

ਘੰਟੇ ਉਹ ਦੇ ਪੰਜ on ਲੰਘਣਾ

ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਈਏ ਜੋ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹਨ.

co ist ਪੰਜ Vor ਪੰਜ
ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪੰਜ var

co ist zehn Vor Drei
ਘੰਟੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ on var

co ist zwanzig Vor ਅਚਟ
ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਨੂੰ ਵੀਹ var

co ist ਅਚਟ Vor ਦੋ
ਘੰਟੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਅੱਠ var

co ist zehn Vor ਚਾਰ
ਘੰਟੇ ਚਾਰ ਵਜੇ on var

co ist zwanzig Vor ਸੇਚ
ਘੰਟੇ ਛੇ ਨੂੰ ਵੀਹ var

co ist zwanzig Vor sieben
ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਵੀਹ var

ਆਉ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਈਏ:

 • ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈ: ਐਸ ਈਟ ਜ਼ਵਾਜ਼ੀਗ ਨਾਚ ਦਰੇ
 • ਵੀਹ ਤਿੰਨ ਵਜੇ: ਏਸ ਈਸਟ ਜਵਾਨਜਿਗ ਵਾਰ ਦਰੇ
 • ਪੰਜ ਵਜੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵੱਧ ਹੈ: ਏਸ ਇਤ ਵਿਅਰਜਿਗ ਨੈਚ ਫੂਨਫ
 • ਘੰਟਾ ਪੰਜ-ਚਾਰ ਹੈ: ਏਸ ਈਟ ਵਿਅਰਜਿਗ ਵਾਰ ਫੁੱਫ
 • ਐਸ ਈਟ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਚ ਜ਼ਵੇਈ: ਇਹ ਦਸ ਤੋਂ ਦਸ ਬਾਅਦ ਹੈ.
 • ਘੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ:
 • ਏਸ ਈਟ ਫਿੰਫੰਡਜ਼ਵਾਨਜ਼ਿਗ ਨਾਚ ਫੂਨਫ਼: ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜ
 • ਏਸ ਐਸਟ ਐੱਲਫ ਨੱਚ ਸਿਏਬੇਨ: ਘੜੀ ਐਲੀਏਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਏਸ ਈਟ ਫਊਨਫ ਵੋਰ ਫੁੱਫ: ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਨ
 • ਇਸ ਲਈ ਹੈ: ਘੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਹਨ
 • ਏਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਟਵੰਟੀ-ਨੌ ਵਜੇ
 • ਏਸ ਈਸਟ ਏਚਟ ਵੌਰ ਐੱਫ: ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਠ ਹਨ

ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਜਰਮਨ ਆਵਰਸ ਫੌਰਮੈਲ - izਫਜ਼ੀਲ (ਅਧਿਕਾਰਤ) ਕਹਿ ਰਿਹਾ

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟੇ XNUMX ਘੰਟੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਈਏ:

ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Es is ……………………. ਉਹ ………………………

ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.

co ist zehn ਦੇਖਣ zwanzig

ਘੰਟੇ ਅਣ ਵੀਹ ਲੰਘਣਾ

co ist Drei ਦੇਖਣ zehn

ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਿੰਨ on ਲੰਘਣਾ

co ist sieben ਦੇਖਣ vierzig

ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਚਾਲੀ (ਸੱਤ ਚਾਲੀ ਲੰਘਣਾ)

6:50 : ਐਸਐਸਟੀ ਸੇਚ ਦੇਖਣ fünfzig

9:40 : ਐਸਐਸਟੀ neu ਦੇਖਣ vierzig

22:55 : ਐਸਐਸਟੀ zweiundzwanzig ਦੇਖਣ fünfundfunfzig

ਜਰਮਨ ਆਵਰਸ ਫੌਰਮੈਲ - izਫਜਿਏਲ (ਅਧਿਕਾਰਤ) ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਐਸ ਈਟ ਜਾਹਨ ਊਰ ਜ਼ਵਾਜ਼ੀਗ: ਕਲੌਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 20 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਏਸ ਇਤ ਅਚਟ ਊਹਰ ਫ਼ੁਨੇਫੰਡਜ਼ਾਨਜ਼ਿਗ: ਪੱਚੀ ਵਜੇ
 • 7. 40 ਈਸਟੀ ਸਿਏਬੇਨ ਉਰ ਭਰੀਜਿਗ
 • 10. 45 ਈਸਟ ਜਹਾਨ ਉਰਫ ਫਨਿਫੰਡਵੇਰਜ਼ੀਜ
 • 20. 55 ਈਸਟ ਜਵੇਨਜਿਫ ਉਰ ਫਿਨਫੰਡਫੁਨੀਫਜ਼ਿ
 • 22.30 ਈਸਟ ਜਵੇਈੰਡਜ਼ਵਾਜ਼ੀਜ Uhr dreißig

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਲ - ਇਨਫੋਰਮੈਲ ਵਾਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਰਮਨੈਕਸ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਮਨੈਕਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'ਤੇ 87 ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਵਾਚ (ਮਰਨ ਊਹਰਸੀਟ), ਸੈਨਿੰਗ ਦ ਜ਼ਰਜ਼ੀ ਅਮੇਰਜ, ਵਾਈ ਸਪੇਟ ਆਟ ਸਪ?"

 1. ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਠ 30?

 2. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 3. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ

 4. ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 5. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਕ ਅਧਿਆਪਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ

 6. ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 🙂

 7. ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ :)) ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ

 8. ਕੀ Uhr ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 9. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸਨੂੰ "ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ" ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਸਮਝਾਓ 🙂

 10. ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਹਨ: Es ist halb fünf, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, fünf ਨਹੀਂ, vier :))

  1. ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਨ: Es ist halb funf
   ਸਾ halfੇ ਪੰਜ: ਈਐਸ ਹੈਲਬ ਸੇਚਸ
   ਛੇ-ਛੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਏਸ ਈਸਟੀ ਹਲਕਾ ਸਿਏਬੇਨ
   ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ: ਈਸ ਹੈਲਬ ਏਲਫ

   1. ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

   2. ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰਰਾਈਟ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

   3. ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਵਜੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  2. ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।

  3. Ertuğrul ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਰਾ।

   1. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਜਰਮਨੈਕਸ

 11. ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਨ: Es ist halb funf
  ਸਾ halfੇ ਪੰਜ: ਈਐਸ ਹੈਲਬ ਸੇਚਸ
  ਛੇ-ਛੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਏਸ ਈਸਟੀ ਹਲਕਾ ਸਿਏਬੇਨ
  10:30 am: Es ist halb elfr
  ਇਥੇ

  1. ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ.

 12. ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ist vierzig nach fünf ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

  1. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ, ਸਰ।
   ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ..

 13. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ... ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ .. ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਮਨਕਸ 🙂

 14. ਮੇਰੀ ਜਰਮਨਕਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 15. ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦਸ, ਪੰਜ ਤਾਰੇ?

 16. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਣਨਯੋਗ… ਧੰਨਵਾਦ……

  1. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਜਰਮਨ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
   9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

 17. ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

 18. ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਈਟ
  ਜਰਮਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ

 19. ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਹਨ YAAAAAAA
  ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ

 20. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

 21. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

 22. ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

 23. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

 24. ਭਾਈ ਮੁਕੇਮਲ, ਮੇਰੇ ਜਰਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ।

 25. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ

 26. ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਰਮਨੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 27. ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.

 28. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ .. ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਮਨੈਕਸ

 29. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

  1. ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
   ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 30. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

 31. ਜਰਮਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।

 32. ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਬੁਕਾ ਸਾਇੰਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

 33. ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ALMANCAX.COM ਟੀਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
  ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗੀ।
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

 34. ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ! ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਈਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ.
  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

 35. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 🙂

 36. ਜਰਮਨ ਘੰਟੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜਰਮਨ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

 37. ਇਹ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ

 38. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.

 39. ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 40. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਿੱਖਿਆ.

 41. ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ!

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ